Historik

Historik

Det var så det började.

 

Det första protokollförda sammanträdet för bildandet av Understödsföreningen för fattiga lung-tbc-sjuka i Malmö stad hölls måndagen den 12 oktober 1936 hos   Lars Andersson i dennes bostad.

Det finns goda skäl att belysa vad som skedde på 30-40 och 50-talen.
Det handlade så oerhört mycket om fattigdom, oro för familjerna och  svårigheterna att     komma tillbaka till ett normalt liv. Dock kan vi med glädje konstatera att fattigdomen och   tiggeriet har fått ge vika för välstånd och medinflytande och vi tror att vår förenings opinionsbildande verksamhet bidragit till denna utveckling.

En dominerande arbetsuppgift var insamling av pengar hos företag och enskilda där behållningen delades ut till behövande medlemmar så att dessa tillsammans med sina barn kunde fira en dräglig jul. Beloppen var inte stora men med 50 kr kom man långt på den tiden. Man hade under långa sjukperioder vant sig vid att leva med knappa resurser.

1961 kom en stor förändring av inriktningen av verksamheten. Då anslöts även de hjärtsjuka.
Detta var en ny sjukdomsgrupp vars sjukdom drabbade människor ur alla samhällsklasser.
Tiderna hade också förändrats såtillvida att kampen för brödfödan inte blev dominerande.
Vi kunde nu inrikta oss på att bevaka medlemmarnas rättmätiga krav på en god hälso- och sjukvård.

För att belysa hur det såg ut från början, ska vi gå tillbaka till det år föreningen bildades: 1936.
Ett bra sätt att få en inblick i historien är att titta på gamla styrelseprotokoll. Vi ska nu göra några  axplock ur originalprotokollen från de första åren.

Styrelsemöte 17.11.36
Medlemmen Arvid Bengtsson hade till styrelsen inlagt en ansökan om 50:- hjälp till utlösandet av sitt dragspel. Detta blev avslag på den grund att föreningens ändamål går emot utlämnandet av sådan hjälp.

Föreningsmöte 18.12.36
Ordföranden upplyste om att julutdelningen äger rum måndagen den 21.12.36.

Styrelsemöte 19.12.36
Sängliggande patienter förelades av syster Hilma och samtliga tilldelades 25:- per man.

Året 1936 var nu tillända, men den täta mötesfrekvensen skulle komma att fortsätta en lång
tid framöver. Hjälpbehovet var stort och problemen hopades.
Landets lungsjuka tog första steget till ett Riksförbund genom bildandet av De lungsjukas eftervårdskommité. Detta skulle också sätta sin prägel på arbetet i Malmöföreningen.

Föreningsmöte 15.1.37
Ordföranden föredrog en skrivelse från kommittén för de lungsjukas eftervård samt läste upp styrelsens förslag till svar på denna skrivelse.
Mötet yttrade sig livligt om saken. Styrelsen fick i uppdrag att ständigt hålla kontakten med Stockholmarna. Det här var början till ett långt och slitsamt arbete för att successivt förbättra de lungsjukas situation i samhället. Konvalescentvården, socialpolitiken och situationen på arbetsmarknaden var frågor som diskuterades men det skulle dröja många år innan lösningar på problemen kunde skönjas.

Styrelsemöte 1.4.37
Yrkades att någon extra utdelning av smör ej skulle äga rum under april månad. Beslöts att saken skulle bordläggas till sammanträdet efter den 15.4 då inventering av överblivet smör skulle vara verkställt.

Det var verkligen inget aprilskämt - här kommer fortsättningen.

Styrelsemöte 15.4.37
Styrelsen beslöt att medlemmarna under sista hälften av april skulle erhålla ½ kg smör utöver vanlig ranson.
Diskuterades utgivandet av en publikation samt att tillsätta en redaktionskommitté.

Föreningsmöte 15.6.37
Segerfelt föreslog ingivandet av en skrivelse till stadsfullmäktige med ansökan om anslag för utdelning av mjölk under sommarmånaderna på grund av dispensärens indragning av denna utdelning.
Lars Andersson föreslog att styrelsen skulle få uppdraget att ingå med en anhållan till regeringen om fortsatt utdelning av smör, ost och mjölk.
Detta blev mötets beslut.

Här ska man komma ihåg att i dåtidens behandlingsmetoder då det gällde tbc ingick kraftig gödning av patienterna. Det var alltså oerhört viktigt att ha tillgång till fetter i form av smör, ost och mjölk.
Idag har lungsjukdomarna minskat medan hjärtsjukdomarna tyvärr har ökat.
Som en naturlig följd av detta har tonvikten av vårt arbete kommit att inriktas på de hjärtsjuka. Vi har idag en väl fungerande eftervård där framförallt hjärtträningen har blivit väldigt populär.
Fler än 100 medlemmar träffas 2 gånger varje vecka i mindre grupper för att deltaga i anpassad motion.
På föreningslokalen anordnas med jämna mellanrum utbildning i hjärt-lungräddning, kostcirklar, stresshantering m.m.
Föreningen har idag ca 360 medlemmar och ser framtiden an med tillförsikt.