Aktuellt

RISKGRUPPER SOM NÄRMASTE BERÖR OSS

Covid-19

Vi har haft dialoger med ett antal läkare angående förhållningsregler för oss med

Alfa-1 antitrypsinbrist. Några särskilda förhållningsregler finns inte utan man hänvisar till de generella riktlinjerna. De flesta av oss ingår i någon riskgrupp och då gäller de allmänna rekommendationerna för riskgrupper.

Socialstyrelsen har den 17 april gått ut med ett förtydligande om riskgrupper. Åtta grupper har identifierats där man löper störst risk att bli särskilt sjuk av Covid-19. Grupperna kan enligt Socialstyrelsen också ligga till grund för vilka som ska kunna få smittskyddspeng för att stanna hemma. De riskgrupper som närmast berör oss är.

α Äldre än 70 år

α Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna KOL, hjärt- och kärlsjukdom,
    hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt eller
    kronisk leversjukdom

α Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet och risk för allvarligt
    sjukdomsförlopp

α Transplanterade

Vi har också tagit upp frågan om substitutionsbehandling kan förbättra möjligheten att klara Covid-19. De svar vi fått är att man är tveksam till en generell rekommendation, eftersom kunskapen om Covid-19 inte är tillräcklig för att kunna bedöma om substitutionsbehandling vid behandling av Covid-19 är gynnsam eller kanske rentav skadlig.

Birger Höök
Sekreterare