Protokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid årsmöte med Länsföreningen Gotland HjärtLung söndagen den 12 Mars 2017 Suderbys Västerhejde 13:00-16:00.

§ 1                     Årsmötets öppnande
                          Föreningens ordförande Britt Frendin hälsade alla välkomna och förklarade                                   Årsmötet öppnat.
                          En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under året.

§ 2                      Årsmötets behöriga utlysande
                           Samtliga medlemmar har kallats till Årsmötet genom brev och annonser i                                      Gotlandstidningarna.

                           Mötet beslöt godkänna Årsmötets utlysande.

§ 3                      Fastställande av dagordning och röstlängd

                           Mötet beslöt
att godkänna den föreslagna dagordningen. Närvarande på                                      mötet fanns 76 röstberättigade medlemmar.

§ 4                      Val av ordförande för mötet
                           Till att leda Årsmötesförhandlingarna utsågs Håkan Eriksson.

§ 5                      Val av sekreterare för möte
                           Till att föra protokoll utsågs Maud Holmstedt.

§ 6                      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
                           Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs Sigurd Larsson                                   och Sonja Wesley.

§ 7                      Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
                            Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse med kommentarer                                 från Britt Frendin.

                            Göran Nilsson ställde frågor runt Hälsans Stig. Britt har kontaktat Regionen                                   angående mountainbikes-gäng som cyklar där i hög hastighet, vilket är helt fel                             nyttjande av stigen.

                             Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till                              handlingarna.

                             Den ekonomiska berättelsen föredrogs.

                             Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till                               handlingarna.

§ 8                       Revisorernas berättelse.
                            Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Sven Haak, i vilken de föreslog                                 att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 9                       Minnesfonden.
                             Minnesfondens verksamhet och dess ekonomiska berättelse föredrogs.

                             Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till                              handlingarna.

§ 10                     Revisorernas berättelse
                             Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Lars-Göran Wolmhed,  i vilken                                de föreslog att ge Minnesfonden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11                     Styrelsens ansvarsfrihet

                             Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016                                     både vad gäller Föreningen och Minnesfonden.

§ 12                     Fastställande av årsavgift 2017
                            
                            Årsmötet beslöt att
årsavgiften för år 2017 skall vara oförändrad med 200 kr.

§ 13                     Förslag om arvode till styrelsen

                             Årsmötet beslöt att arvodet för styrelsen, skall vara oförändrat 8000 kr, att                                fördelas inom styrelsen.

§ 14                     Fastställande av budget för 2017
                            Britt Frendin föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2017.

                             Årsmötet beslöt att anta det framlagda budgetförslaget för verksamhetsåret                              2017.

§ 15                     Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017.
                            Britt Frendin föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.

                             Årsmötet beslöt att anta den föreslagna verksamhetsplanen för                                                    verksamhetsåret  2017.

§ 16                     Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år

                            Till styrelseledamöter på två år valdes Lars-Gösta Lövkvist, omval och Lennart                                Gjertz, nyval.

§ 17                     Fyllnadsval av sekreterare på ett år.

                            Till sekreterare på ett år valdes Britt Ohlsson.

§ 18                     Val av kassör på två år

                             Till kassör omvaldes Margareta Närström.

§ 19                     Val av studieorganisatör på två år.

                             Till studieorganisatör omvaldes John-Erik Larsson.

§ 20                     Val av tre styrelsesuppleanter på ett år.

                             Till styrelsesuppleanter omvaldes Birgitta Jönsson och Marianne Britse samt                                  Kaj Danielsson nyval.

§ 21                     Val av ett eftervårdsombud 2017 Hjärta.

                             Till eftervårdsombud 2017 Hjärta valdes Britt Frendin.

§ 22                     Val av eftervårdsombud 2017 Lunga.

                             Till eftervårdsombud 2017 Lunga valdes Lennart Gjertz.    

§ 23                     Val av en revisor på två år.

                             Till Revisor på två år valdes Lars-Göran Wolmhed.

§ 24                     Val av en revisorssuppleant på ett år.

                             Till revisorssuppleant på ett år valdes Nils Nilsson.

§ 25                     Val av valberedning

                             Som valberedning till nästa års Årsmöte valdes Annica Lundin, Britt Jones och                              Yngve Ohlsson som sammankallande.

§ 26                     På  årsmötet väckta frågor att hänskjuta till styrelsen.

                             Då inga frågor väckts lämnades punkten.

§ 27                     Avslutning

                             Årsmötes-presidiet tackade för förtroendet att få leda årsmötet och                                                överlämnade klubban till Britt Frendin för att avsluta Årsmötet.                                                        Britt Frendin avtackade Lena Larsson och Margareta Karlsson med blommor                                och presentkort för gott arbete i styrelsen.

                            

 

 

Håkan Eriksson                            Maud Holmstedt             Sigurd Larsson               Sonja Wesley Ordförande                                   Sekreterare                      Justerare                          Justerare