Minnesfondens stadgar

Stadgar Hjärt- Lungsjukas Minnesfond

Stadgar för Hjärt-och Lungsjukas minnesfond på Gotland

 

§ 1                 Bakgrund

Hjärt- och Lungsjukas Minnesfond på Gotland har skapats genom medel som inflyter som minnesgåvor till fonden.

§ 2                 Firma

Fondens namn är Hjärt- och Lungsjukas minnesfond på Gotland.

§ 3                 Ändamål

Minnesfondens ändamål är att med de bidrag som inkommer verka för en förbättrad vård för hjärt- och lungsjuka på Gotland såväl förebyggande som eftervård. Härmed avses t.ex. fortbildning av personal med speciell inriktning på hjärt- och lungsjukvård – utåtriktad verksamhet samt till föreningens kärnverksamhet. Även fortbildande initiativ till studieresor kan komma i fråga.

§ 4                 Villkor för bidrag ur fonden

Bidrag beviljas verksamma eller till verksamhet som bedrives på Gotland och som i övrigt överensstämmer med villkoren i § 3 Ändamål.
Ansökan om bidrag ur fonden skall skriftligen tillställas fondens styrelse enligt fastställt formulär.

§ 5                 Fondstyrelse

Huvudman för fonden är Hjärt- och Lungsjukas Förening på Gotland.
Fondstyrelse är samma som föreningens styrelse.
Styrelsen fattar beslut om bidrag ur fonden på sina ordinarie styrelsemöten.
Beslut på bidragsansökan meddelas skriftligen till ansvarig för ansökan.

§ 6                 Styrelsens säte

Fondens styrelse har sitt säte i Gotlands Kommun.

§ 7                 Firmatecknare

Firmatecknare är samma som för Hjärt- och Lungsjukas Förening på Gotland.

 § 8                 Fondstyrelsens åliggande

Över fondens förvaltning skall föras räkenskaper på tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter.
Fondens räkenskaper skall sammanfalla med huvudmans. Resultat och balansräkning skall framläggas tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Förenings på Gotlands årsmöte.
Styrelsen skall besluta om på vilket sätt medel skall placeras för att ge god avkastning.
Inriktningen får inte vara spekulativ i menin att kapital riskeras.

§ 9                 Revision

Räkenskaperna och fondstyrelsens förvaltning skall granskas av de vid årsmötet med Hjärt- och Lungsjukas förening på Gotland utsedda revisorer.
Granskningen skall ske vid ett och samma tillfälle.

§ 10               Ändring av stadgarna

Ändring av stadgarna kan ske efter två på varandra följande möten i Hjärt- och Lungsjukas förening på Gotland, varav det första skall vara ordinarie årsmöte och ett extra medlemsmöte med separat kallelse med förslag om ändring  i fondens Stadgar

§ 11               Fondens upphörande

I händelse av attHjärt- och Lungsjukas förening på Gotland upphör skall fondens tillgångar överlämnas till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som har att fatta beslut om att fondens medel användes i enlighet med ursprungligt syfte – det vill säga i enlighet med ändamålet i § 3 ovan,

§ 12               Granskning

Dessa stadgar utgår från Riksförbundets normalstadgar.