Riktlinjer för Hälsans Stig

Hälsans Stig kommer från Irland och finns i elva länder: Kanada, Finland, Holland, Irland, Italien, Nordirland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. I Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som ansvarar för konceptet.

Hälsans Stig1. Hälsans Stig stimulerar flera att promenera mera

Målet med Hälsans Stig är att få fler personer att motionera mera genom att promenera. Ett flertal forskningsrapporter visar att regelbunden motion, minst tre timmar per vecka, ger positiva effekter på hälsan.

2. Trygg och säker

Hälsans Stig ska vara en trygg och säker promenadväg nära bostadsområden, arbetsplatser och där det är stimulerande att promenera. Det ska vara enkelt att utnyttja stigen.

3. Stigens sträckning

Hälsans Stig består av en slinga, rekommenderad längd 3-6 kilometer. Vid planering av nya stigar bör man eftersträva att skapa en slinga som består av hela kilometrar. Hälsans Stig bör innehålla flera platser där det känns naturligt att starta eller avbryta sin promenad. På orter där det inte är möjligt att skapa en slinga kan Hälsans Stig gå från en tydligt skyltad startpunkt till en tydligt skyltad målpunkt.

4. Tydlig skyltning

För att underlätta orienteringen bör det på strategiska platser utmed stigen finnas informationstavlor (storkartor). För att ge de gående möjlighet att själva räkna ihop hur långt de går markeras varje kilometer med en skylt.

Det finns ingen angiven startplats på Hälsans Stig. Stigen ska vara dubbelriktad. Skyltningen ska vara tydlig så att det går lätt att hitta vägen på Hälsans Stig. Varje delning eller korsning ska skyltas så att det inte uppstår några tveksamheter om vilken väg som är Hälsans Stig.

5. Tillgänglighet

Vid planering av nya stigar är det viktigt att tänka på tillgängligheten. Hälsans Stig ska vara separerad från trafik och det får inte finnas några trappor på slingan. Undvik kraftiga backar, sidolutningar och andra hinder som gör det svårt att ta sig fram. Underlaget på Hälsans Stig bör vara asfalt eller hårt grus. Det ska vara en jämn och promenadvänlig yta. En fördel är om Hälsan Stig har en bra belysning.

6. Underhåll

Kommunen står för underhåll och skötsel av Hälsans Stig samt dess skyltar. För att Hälsans Stig ska fungera även under vintern är det en fördel om snöröjning och sandning vintertid sker.

Ladda ned riktlinjerna för Hälsans Stig