HjärtLung - en stark röst för en bra vård

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi menar att vårt samhälle ska vara ett samhälle för alla där människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till trygghet, stöd och ett bra liv.

Våra viktigaste frågor i opinionsarbetet

  • Förebygga att hjärt- och lungsjukdomar uppstår.
  • Att en aktiv och verksam folkhälsopolitik förs i samhället.
  • Alla människor med hjärt- och lungsjukdom ska få tidig och rätt diagnos och samt snabbt få behandling.
  • Rätt till bra och jämlik vård och rehabilitering, oavsett kön, ålder, etnicitet, inkomst eller var i landet man bor.
  • Ökad patientinformation och större patientinflytande på vården.
  • Alla människor som lever med hjärt- och lungsjukdom och deras närstående ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv.

Läs mer i vårt Samhällspolitiska program

Vi för dialog i form av debattartiklar

Förbundet deltar i samhällsdebatten och ställer krav på utveckling inom socialpolitiken och hälso- och sjukvården. Det sker i dialog med företrädare från riksdagen, departementen, landstingen, Socialstyrelsen, medicinska professionen och andra organisationer.

Dialog och påverkan sker genom remisser och via debattartiklar.

Vi följer och påverkar kommuner och landsting

Riksförbundet och de lokala och regionala föreningarna har en viktig uppgift i att följa och påverka kommuner och landsting i frågor som rör medlemmarna.

Förbundet agerar aktivt för att påverka attityder hos allmänheten genom informations- och utbildningsinsatser när det gäller livsstilsfrågor som rökning, kost och motion. Varje februari är Hjärtemånaden då vi diskuterar hjärtsjukvården med ansvariga landstingspolitiker. I november anordnar vi Lungmånaden.

Årets hjärt-lungräddare

För att lyfta vikten av kunskap om hjärt-lungräddning delar Riksförbundet varje år ut priset Årets hjärt-lungräddare tillsammans med HLR-rådet och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige.

Sedd i vården - vården som bäst

Med Sedd i vården vill vi berätta om vården när den är som bäst – och hur den genom personcentrerad vård kan bli det hela tiden.
Hur vården kan bli effektivare för samhället.
Hur det känns när du blir sedd.

Läs mer om Sedd i vården