Vi räddar liv

Riksförbundet HjärtLung genomsyras av grundtanken att alla människor har rätt att efter behov få bästa möjliga hälso- och sjukvård oavsett kön, ålder och var du bor. 

Vår verksamhet

 • Vi är den starkaste opinionsbildande kraften kring hjärt- och lungsjukdom i Sverige.
 • Vi förebygger hjärt- och lungsjukdom. Vår föreningsverksamhet hjälper dig till en positiv livsstilsförändring i gemenskap med andra, bland annat fysisk aktivitet
 • Vi utbildar medlemmar och andra intresserade. Vi erbjuder föreläsningar, seminarier och studiecirklar, hur man räddar liv genom att förebygga hjärt- och lungsjukdom och hjärt- och lungräddning
 • Vi tar emot pengar via minnesgåvor och testamenten för att stärka vår föreningsverksamhet och till patientnära forskning
 • Vi stärker och informerar patienter med hjärt- och lungsjukdom för att du ska ha kunskap och makt att fatta beslut om din vård
 • För att skapa mesta möjliga kraft för våra medlemmars intressen är vi en del av den samlade funktionshinderrörelsen i Sverige och vi samarbetar med andra aktörer som har hjärt- och lungsjukas intressen främst:
 • Tillsammans med andra aktörer driver vi opinion för att hjärt- och lungsjukdomar får större del av samhällets och vårdens resurser
 • Tillsammans med andra aktörer samlar vi in pengar till forskning och medlemsverksamhet. 

Vår vision - Vi räddar liv

Vi – står för gemenskap och kamratskap

Vi finner styrka i samhörigheten i den lokala föreningen, länsföreningen och riksförbundet.

Räddar – är ett aktivt ord

Att rädda är något man gör, inte bara något man är eller något som händer. Det signalerar handlingskraft.

 • Att rädda liv sker praktiskt – genom hjälp till livsstilsförändring, gemenskap och kunskapsutbyte mellan medlemmar och hjärt-lungräddning.
 • Att rädda liv sker genom opinionsbildning – att påverka beslut och strukturer inom sjukvård och samhälle, där vi driver kraftfull opinion för en bättre vård för hjärt- och lungsjuka.

Liv – det vi gör är livsavgörande och ger livsglädje

Vår verksamhet kan bokstavligt talat utgöra skillnaden mellan liv och död.

 • Vi räddar liv genom att driva på så att KOL-patienter får tidig diagnos med hjälp av spirometriundersökningar.
 • Att hjälpa medlemmarna till livsstilsförändringar räddar liv.
 • Att genom opinionsbildning se till att alla hjärt- och lungsjuka får tillgång till tidig diagnos och den allra bästa vården räddar liv.
 • Våra kunskaper och erfarenheter räddar liv.
 • Vår gemenskap och stödverksamhet ger livsglädje till medlemmarna.

Våra värderingar

Kunskaps- och erfarenhetskälla

Vi ska vara en kunskaps- och erfarenhetskälla både för dig som medlem eller närstående och för vårdens personal, beslutsfattare och opinionsbildare.

 • Vi bistår alltid med vår kunskap och erfarenhet om hjärt- och lungsjukdom när den efterfrågas. Genom kunskap hjälper vi dig med hjärt- och lungsjukdom att fatta beslut kring livsstilsförändringar och vård.
 • Vi driver opinionsbildning och ger information. Vår kunskap kring hjärt- och lungsjukdomar räddar liv.
 • Vi bidrar med kunskap i vår brukarmedverkan i forskningen.

Gemenskap ger kraft

Vår gemenskap i föreningarna och förbundet ger kraft att påverka opinionen och att driva våra frågor. Vi hjälper varandra att genomföra positiva livsstilsförändringar. Gemenskap attraherar nya och fler medlemmar – det är roligt att vara aktiv i vår förening tillsammans med andra.

Handlingskraftig opinionsbildare

Vi visar vår handlingskraft genom att vara den starkaste opinionsbildande kraften kring hjärt- och lungsjukdom i Sverige. 

Läs och ladda ner vår varumärkesplattform

Läs och ladda ner vårt samhällspolitiska program

 

 

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsinriktningen, som kongressen 2016 fastställde, är vägledande för verksamhetsplanerna under kongressperioden. 
Övergripande ska våra aktiviteter understödjas av följande målformuleringar i verksamhetsinriktningen. 

Vi ska:

 • Stärka medlemsutvecklingen - bli fler medlemmar
 • Utveckla livsstilsaktiviteterna 
 • Bli en ännu starkare aktör inom den intressepolitiska debatten
 • Satsa på patientnära forskning
 • Utveckla den interna kommunikationen och sammanhållningen

På några områden siktar vi på att satsa extra som en följd av de mål och identifierade områden som förbundet vill utveckla och stärka.

Vi ska utvecka vi-känslan i förbundet.

Vi satsar på att ge funktionärerna ännu bättre verktyg som underlättar det administrativa uppgifterna och att ge förutsättningar för ökad dialog.

Vi ska fokusera på dolda folksjukdomar.

Kampanjen Ljuset på avslutas 2017 men erfarenheterna från den kommer att tas till vara för fortsatt utveckling av vår verksamhet på område.

Vi ska genomföra större utåtriktade satsningar för att visa upp vår verksamhet, locka fler medlemmar och stärka vårt varumärke.

Förstudie som belyser möjligheter till att utveckla något slags hälsokoncept som bland annat innefattar Hälsans Stig.