Fakta och opinion kring KOL

Riksförbundet HjärtLung tar kampen för att allas rätt till en bra lungvård. Vi konstaterar att vi inte är där än, vi jobbar vidare och kan också konstatera att det händer positiva saker.

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

I Sverige beräknas mellan 500 000-700 000 människor ha KOL. Endast en av fem har fått en diagnos.

KOL beror nästan alltid på tobaksrökning. Personer som under lång tid har utsatts för damm och rökgaser, eller har ärftliga anlag, alfa1-antitrypsinbrist, kan också drabbas.

KOL leder till att man:

 • får svårt att andas
 • oftare behöver hosta upp slem
 • oftare får infektioner i luftvägarna
 • har pip och rosslingar i bröstet
 • får andnöd, även vid liten ansträngning.

Om du är rökare och över 40 år, bör du göra ett lungfunktionstest, så kallad spirometri. Det ska din vårdcentral kunna erbjuda, eller så kan din läkare remittera dig vidare.

KOL kan behandlas och därför är det av stor vikt att sjukdomen upptäcks tidigt. Behandlingen bygger på rökstopp för den som röker, läkemedel och fysisk aktivitet, både styrketräning och konditionsträning.

Alltför många får vänta alldeles för länge på att få diagnos. Och efter diagnosen är ställd får många alldeles för dålig rehabilitering.

Riksförbundet HjärtLung tar kampen för att allas rätt till en bra KOL-vård. Vi konstaterar att vi inte är där än, vi jobbar vidare och kan också konstatera att det händer positiva saker ute i vård-Sverige:

 • Fler vårdcentraler och lungkliniker ansluter sig till kvalitetsregistret Luftvägsregistret för KOL och astma.
 • En uppdatering av de nationella riktlinjerna för KOL är på plats som Sveriges Kommuner och Landsting har förstått att lungsjukdomen måste ingå i deras Öppna jämförelser över vården i Sverige.

KOL-enkäten Att leva med KOL

Riksförbundet Hjärtlung har genomfört en enkätundersökning bland medlemmarna med KOL för att kartlägga hur man upplever sin diagnos och den vård man har. Resultatet visar att fyra av tio KOL-patienter inte vet om de har rätt behandling och hälften tycker att vården brister i uppföljningen.

Tiopunktsprogram kring folksjukdomen KOL

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att minska spridningen av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och förbättra KOL-sjukas villkor genom följande punkter:

 1. Alla som är över 40 år och röker ska göra spirometritest regelbundet vid besök på vårdcentralen
 2. Alla med KOL ska få diagnos i tidigt skede
 3. Alla med KOL ska få en personlig handlingsplan och regelbundet uppföljning/utvärdering av sin sjukdom
 4. Alla med KOL ska ha tillgång till en personligt KOL-sköterska som de enkelt kan nå per telefon för rådgivning och stöd
 5. Varje lungklinik ska ha en KOL-mottagning eller ett KOL-team
 6. Varje vårdcentral ska ha rökavvänjningsstöd och varje sjukhus en rökavvänjningsmottagning
 7. Alla med KOL och deras närstående ska erbjudas utbildning om KOL
 8. Alla med KOL ska få tydlig information om rätten till stöd i form av färdtjänst, handikappersättning, bostadsanpassning med mera
 9. Alla som arbetar med vård och omsorg inom kommun och landsting ska vara utbildade inom KOL
 10. Alla i samhället ska få kunskap om KOL genom en bred folkupplysningskampanj.

Läs mer om diagnosen KOL