Allergisk alveolit

Allergisk alveolit är en luftvägssjukdom orsakad av upprepad inhalation av organiskt damm, eller lågmolekylära kemikalier.

Sjukdomen är ofta yrkesrelaterad och förekommer främst beskriven bland människor som arbetar i jord- och skogsbruk. Bakterier, svamp, djurproteiner, amöbor och kemikalier kan orsaka sjukdomen.

Riskmiljöer är hantering av möglig säd, hantering av möglig träflis (förbränningsstationer, såg- och justerverk), arbete vid biologiska reningsverk, inkluderande rengöring av filter för bubbelpooler. Även vid exponering av fågeldamm, protein från fåglars avföring.

Om man utsätts under lång tid för smittoämnet kan oåterkalleliga skador uppstå.

Symtom på allergisk alveolit

Symtomen är andningssvårigheter, andfåddhet, torrhosta, feber och frossa. Muskelvärk 4-12 timmar efter exponering.

Behandling av allergisk alveolit

Ofta går symtomen tillbaka inom något dygn om man undviker de ämnen som utlöst sjukdomen. I vissa fall kan behandling med kortison sättas in.

Vid kronisk form av allergisk alveolit rekommenderas sanering av miljön. Steroider och även bronkdilaterare och inhalationssteroider kan provas vid obstruktiva symtom.

Om sjukdomen förvärras eller inte går tillbaka rekommenderas samma behandling som vid Idiopatisk Lungfibros.