Diagnoser för lungorna

På de följande sidorna hittar du diagnoser och information om lungsjukdomar.

Alfa-1-antitrypsinbrist

Alfa-1-antitrypsinbrist, AAT-brist, Alfa1-antitrypsin (AAT) är ett skyddsprotein som bildas i levern och cirkulerar med blodet till kroppens organ. Alfa-1 antitrypsin minskar aktiviteten hos enzymer som bryter ned bakterier och främmande vävnad. Vid brist på alfa-1 antitrypsin kommer systemet i obalans och kroppens egna vävnader börjas förstöras. Detta leder till att man utvecklar kronisk lungsjukdom. 

Allergisk alveolit

Allergisk alveolit är en luftvägssjukdom orsakad av upprepad inhalation av organiskt damm, eller lågmolekylära kemikalier.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är förknippad med en inflammation i luftrören, så kallad kronisk bronkit. Senare i sjukdomsförloppet uppträder också sjukliga förändringar i de små luftvägarna, i svårare fall även i lungblåsorna. Det senare kallas lungemfysem. Emfysem kan också uppkomma utan samtidig kronisk bronkit.

Lungcancer

Det finns flera olika typer av lungcancer. Indelningen bygger på cancercellernas utseende. Alla former av lungcancer har sitt ursprung i celler i luftrörens slemhinna. Småcellig och icke-småcellig lungcancer är de två huvudtyperna av lungcancer.

Lungemboli

Lungemboli är blodproppar i lungorna. Den kan vara mindre eller större och beror oftast på att levrat blod lossnat från den plats där det bildats, till exempel i benen, och följt med blodet till lungan. Där fastnar blodproppen och hindrar blodflödet i lungan.

Lungfibros

Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning, fibros, i och mellan de små lungblåsorna, alveolerna i lungorna, vilket orsakar ihållande hosta, andfåddhet och återkommande lunginfektioner.

Lymfangioleiomyomatos

Lymfangioleiomyomatos, LAM, är en sällsynt sjukdom där tumörer bildade av glatta muskelceller uppstår i lungorna och genom sin tillväxt medför förstöring av lungvävnad och bildning av hålrum och tumörhärdarna anses utgå från glattmuskelceller i lymfkärlsväggar.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

PAH, pulmonell arteriell hypertension, innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada.

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna. Men förändringar kan förekomma också i andra organ, exempelvis i huden, lymfkörtlarna, levern, mjälten, hjärtat, njurarna, ögonen och nervsystemet.

Sömnapné

Sömnapnésyndrom innebär att man har andningsuppehåll under sömnen kombinerat med trötthet, sömnighet, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. I vissa fall återkommer andningsuppehållen flera hundra gånger per natt. Det är vanligt att personer som har sömnapné snarkar kraftigt.

Tuberkulos (TBC)

Tuberkulos (TBC) är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. Det insjuknar cirka nio miljoner människor i tbc varje år och omkring två miljoner dör varje år av sjukdomen. Uppemot en tredjedel av jordens befolkning är bärare av bakterien.