Om Riksförbundet HjärtLung

Läs om vår organisation, historik och medlemsorganisationer. För dig som är engagerad inom Riksförbundet HjärtLung, vill bli engagerad eller helt enkelt bara är intresserad av vår organisation.

Vår organisation

Riksförbundet HjärtLung är är en patientförening som är organiserade i 151 lokalföreningar indelade i 20 länsföreningar. I vår organisation ingår även fyra anslutna riksföreningar. Högsta beslutande organ är förbundskongressen som sammanträder vart tredje år. En central organisation med förbundsstyrelse och anställd personal har bland annat till uppgift att genomföra de beslut som kongressen fattat och stödja föreningarna inom organisationen. Tillsammans verkar vi för att personer med hjärtsjukdom eller lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Förbundskongress

Beslut om verksamheten fattas på förbundskongressen som hålls var tredje år. Förbundskongressen är riksförbundets högsta beslutande organ.

Förbundskongressen sker i demokratisk ordning och det är här som besluten ska fattas. Kongressen består av hela förbundet, från den enskilde medlemmen till förbundsstyrelsens ordförande, i god stämning och högt i tak, där vi diskuterar och debatterar innan beslut ska fattas som sedan ska leda organisationen framåt och är ledande för hela organisationen under kommande kongressperiod..

Kärninnehållet på kongressen består alltså av behandling av förslag till beslut. Det vill säga inkomna motioner från föreningar och medlemmar, samt förbundsstyrelsens egna förslag.

Läs mer om förbundskongressen

Förbundsstyrelse

Riksförbundet HjärtLung leds av en förbundsstyrelse bestående av förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen väljs på en treårsperiod vid kongressen som är förbundets högsta beslutande organ. 

Läns-, lokal- och riksföreningar 

Förbundet drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas.

Länsföreningen bevakar HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. Lokalföreningarna bevakar HjärtLungs intressen på kommunal nivå ska och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

I Riksförbundet HjärtLung ingår även fyra anslutna riksföreningar, det vill säga; Alfa-1 SverigePAH , Viking, och Föreningen FH-Sverige

Anställd personal

Riksförbundet HjärtLungs förbundskansli har sitt säte i Stockholm. Kansliets anställda personal har bland annat till uppgift att genomföra de beslut förbundsstyrelsen beslutar.  

Verksamhetsår

Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är 1 januari - 31 december. Verksamhetsplan och budget fastställs av förbundsstyrelsen utifrån den av kongressen fastställda verksamhetsinriktning, varumärkesplattform med våra värderingar och vårat samhällspolitiska program. 

Mer om hur vi arbetar inför, under, samt utvärderar våra verksamhetsår. 

Mer om vår verksamhetsinriktning, varumärkesplattform med våra värderingar och vårat samhällspolitiska program

Mer om verksamheten vi bedriver

Internationellt arbete

Samarbete på internationell nivå sker främst genom medlemskap i tre paraplyorganisationer.
Mer om vårt:  Internationella arbete 

Historik

Den 15 juli 1939 bildades De lungsjukas riksförbund i Stockholm. Sedan dess har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att de lungsjuka och de hjärtsjuka ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet bor.
Mer om årtal i vår historia: Historik 

Samarbetsorganisationer

Här är några av de organisationer som vi på olika sätt har kontakt med, antingen genom att vi är medlemmar eller partners:

  • Funktionsrätt Sverige 
  • Livet som gåva
  • Studieförbundet ABF
  • FRII, Frivilligorganisationens insamlingsråd
  • Folkspel
  • MyRight
  • HandikappHistoriska Föreningen
  • Swedeheart
  • Swedevox
  • Moderna Policies