Om Riksförbundet HjärtLung

Läs om vår organisation, historik och medlemsorganisationer. För dig som är engagerad inom Riksförbundet HjärtLung, vill bli engagerad eller helt enkelt bara är intresserad av vår organisation.

Vår organisation

Riksförbundet HjärtLung är organiserat i 151 lokalföreningar indelade i 20 länsföreningar och i vår organisation ingår även fyra anslutna riksföreningar, dvs; PAH , VikingAlfa-1 Sverige och Föreningen FH-Sverige. Högsta beslutande organ är förbundskongressen som sammanträder vart tredje år. En central organisation med förbundsstyrelse och anställd personal har bland annat till uppgift att genomföra de beslut som kongressen fattat.

Mer om: Organisationens uppbyggnad 

Förbundsstyrelse

Riksförbundet HjärtLung leds av en förbundsstyrelse bestående av förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen väljs på en treårsperiod vid kongressen som är förbundets högsta beslutande organ. 

Läns- och lokalföreningar

Förbundet drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas.

Länsföreningen bevakar HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. Lokalföreningarna bevakar HjärtLungs intressen på kommunal nivå ska och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

Organisationens verksamhetsår

Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är 1 januari - 31 december.
Mer om hur vi arbetar inför, under samt utvärderar våra verksamhetsår. 

Vårt internationella arbete

Samarbete på internationell nivå sker främst genom medlemskap i tre paraplyorganisationer.
Mer om vårt:  Internationella arbete 

Vår historik

Den 15 juli 1939 bildades De lungsjukas riksförbund i Stockholm. Sedan dess har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att de lungsjuka och de hjärtsjuka ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet bor.
Mer om våra årtal i vår historia: Historik 

Våra samarbetsorganisationer

Här är några av de organisationer som vi på olika sätt har kontakt med, antingen genom att vi är medlemmar eller partners:

  • Funktionsrätt Sverige 
  • Livet som gåva
  • Studieförbundet ABF
  • FRII, Frivilligorganisationens insamlingsråd
  • Folkspel
  • MyRight
  • HandikappHistoriska Föreningen
  • Swedeheart
  • Swedevox
  • Moderna Policies