Rapportera in föreningens motions- studie och hjärt-lungräddningsaktiviteter 2017 digitalt

En digital enkät har skickats ut till föreningarnas info-adresser. Vi ber att ni som sköter föreningens info-adress kontaktar ansvariga för de olika områdena studier, motion och hjärt-lungräddning och inhämtar svar på enkäternas olika frågor.

Vi kommer att sammanställa enkäternas frågor på varsitt blad i syfte att det ska underlätta inhämtning av svar från respektive områdesansvarig. När ni samlat ihop svaren ber vi att ni skriver in uppgifterna direkt i de digitala enkäterna och därefter trycker på ”skicka”. Tips, skriv ut era digitala svarsrapporter och spar tills det är dags att skriva er verksamhetsberättelse, då har ni dessa uppgifter redan klara.

Rapporterna utgör underlag till förbundets verksamhetsberättelse och fortsatta verksamhetsplanering. Genom den digitala svarshanteringen underlättas utvärderingen och vi kan göra tydligare jämförelser mellan åren. Förhoppningen är att den digitala hanteringen även ska underlätta i ert föreningsarbete.

Senast den 19 januari 2018 behöver vi ert enkätsvar!

Vid frågor kontakta: Helene Silfver, helene.silfver@hjart-lung.se 08-55606204