Efter Länsordförandekonferensen 8-9 maj

Riksförbundet HjärtLungs länsordföranden, förbundsstyrelse, valberedning och förbundsrevisorer träffas den 8-9 maj på hotell Quality Winn i Haninge. Deltagarna diskuteras framtidens organisation, verksamhet för kommande år, delade erfarenheter, skrattade och hade roligt tillsammans. Utvärderingen gav konferensen snittbetyget 4,48 på en skala 1-5.

Konferensens första dag innehöll genomgång av förbundets kvalitetsarbete och nya policyer, information om fadderverksamheten samt diskussioner om formerna för vår organisation och stödet till lokalföreningarna. Under konferensens andra dag var deltagarna indelade i grupper till diskussioner i ”bikupor”. Avsikten var att ge förslag, inspel och synpunkter inför verksamhetsplan 2018 utifrån den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen. Länsordförandena gick utgå från tre nyckelbegrepp som beskriver våra roller som förbund.
Den stödjande rollen - "fyller behov i den egna gruppen såsom att ge information, personligt stöd eller gemensamma aktiviteter riktade till i första hand medlemmar"
Den företrädande rollen - "innebär att vara en röst åt gruppen i förhållande till olika delar av samhället."
Den utförande rollen - "innebär att utföra tjänster på uppdrag av och med finansiering från staten eller sjukvårdshuvudmännen."
Citaten från Myndigheten för Vårdanalys utredning – Sjukt engagerad.
En separat rapport från konferensen kommer att skickas ut.

Stort tack alla deltagare för allt engagemang under Länsordförandekonferensen 2017.