Förbundets kvalitetsarbete 2016

Förbundet har under 2016 fokuserat på kvalitetsarbete. Vi är medlemmar hos granskande organisationer som FRII, frivilligorganisationernas insamlingsråd och Svensk insamlingskontroll. Även Grön givarguide ger oss årligen återkoppling på vårt kvalitetsarbete. Organisationen FRII har en kvalitetskod med riktlinjer om hur ideella organisationer kan arbeta för att förbättra den interna ordningen. Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Syftet är främst för att öka tryggheten och tydligheten gentemot förtroendevalda och anställda i organisationen, medlemmar och givare. Under hösten 2016 arbetade vi fram åtta nya styrdokument och reviderade fem för att öka kvalitén. Förbudet har också på olika sätt sökt levandegöra dessa och ser det som ett arbete som alltid bör finnas med. Arbetet har genomförts i samarbete med förbundets auktoriserade revisor Mats Blomgren, PWC, som ska intyga att förbundet uppfyller kraven från de granskande organisationer som kräver en återrapportering. Förbundet fick godkänt av FRII december 2016. Arbetet har gynnat samordningen mellan riksförbundets förbundsstyrelse, valberedning och förbundsrevisorer. Frågorna diskuterades mellan förbundsstyrelsen, förbundsrevisorerna och länsordföranden på länsordförandekonferensen och det framgick att det är positivt att hela organisationen är samspelta och tar del av förbundets policyer för att stärka och underlätta det interna arbetet även på föreningsnivå. På vår webb finns vår vision och värderingar = ”dit ska vi”, styrdokument och policyer ”det här är vi”, verksamhetsberättelse och kongressprotokoll = ”det här har vi gjort”.

Förbundets policyer – ett stöd i styrelsearbetet
Till sidan