Inför kongressen

Förbundet bjuder in till kongress genom att skicka en skriftlig kallelse till länsföreningar och övriga medlemsorganisationer. Detta sker minst 90 dagar före kongressens öppnande.

Kallelse

Förbundet bjuder in till kongress genom att skicka en skriftlig kallelse till länsföreningar och övriga medlemsorganisationer. Detta sker minst 90 dagar före kongressens öppnande.

Representation

Riksförbundets stadgar (§ 6, mom 2 Representation) reglerar fördelningen av mandaten.

Kongressen består av 63 ombud. Utöver dessa mandat tillkommer två mandat från varje medlemsorganisation under förutsättning att de kan redovisa en verksamhet överensstämmande med §2.

Varje länsförening disponerar två grundmandat. Övriga mandat baseras på antalet medlemmar inom länen per den 31 december året före kongressens sammanträde. Uppgift om antal medlemmar baseras på riksförbundets medlemsregister. Fördelning sker enligt den jämkade uddatalsmetoden.”

Mandatfördelning utifrån den den jämkade uddatalsmetoden

Den jämkade uddatalsmetoden är en väletablerad metod som syftar till proportionalitet vid mandatfördelningen. Den har sedan 1954 använts i Sverige vid allmänna val. Metoden presenteras på riksdagens hemsida www.riksdagen.se på faktablad nr 1 ”Val till riksdagen”.

Kongressens fördelningsmandat (21 st) fördelas på följande sätt: Först räknar man fram så kallade jämförelsetal för alla län och medlemsorganisationer. Det första jämförelsetalet räknas ut genom att länens medlemsantal divideras med 1,4.

Det län som har högst jämförelsetal får det första fördelningsmandatet. Därefter delas det länets medlemsantal med 3. Nästa gång länet tilldelats ett mandat delas medlemsantalet med 5, gångerna därpå med 7, 9 osv. Varje gång ett nytt jämförelsetal räknats fram ser man efter vilket län som ligger högst och ger det aktuella mandatet till det länet. Processen fortsätter tills samtliga fördelningsmandat fördelats.

Kongresshandlingar

Kongresshandlingarna ska vara utsedda kongressombud, läns- och lokalföreningar samt för kännedom till ersättare senast 30 dagar före ordinarie kongress.

Handlingarna innehåller:

  • Förslag till dag- och arbetsordning
  • Verksamhets-, förvaltnings- och ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse för den gångna kongressperioden.
  • Motioner som behandlats av förbundsstyrelsen
  • Förbundsstyrelsens förslag
  • Valberedningens förslag 
  • Övriga handlingar.