Bilder från kongressen 2013

Clarion hotell timmarna innan öppnandet av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds 35:e kongress.

Kongresslobbyn och registreringen med kansliets Anki Hjorth.

Spelmanslaget Russindalen dansade in den 35:e kongressen.

Frode Jahren, generalsekreterare för den norska landsföreningen för hjärt- och lungsjuka, LHL, anländer kongressen.

Russindalens spelmanslag ledde in kongressen till Gånglåt från Äppelbo.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds förbundsordförande Inger Ros inviger kongressen. Ros talade om allt det goda arbete som görs runt om i landet och allt det stora och viktiga arbete vi har framför oss för att förbättra vården och rikta fokus på livsstilsinsatser för hjärt- och lungsjuka.

Parentation.

Anna-Lisa Tafvelin, ordförande i Karlshamn i talarstolen under kongressens första dag.

Paus i motionerandet med tio minuters motion!

Pausgymnastik med Ann Kalla.

Förhandlingarna återupptas efter kort bensträckare.

Fredrik Lennartsson, Myndigheten för Vårdanalys, berättar om arbetet att följa upp och utvärdera vården ur ett patientperspektiv. Särskilt fokus på vad som krävs för att göra svensk hälso- och sjukvård patientcentrerad inte minst med hänsyn till kommunikationen där 2 av 3 patienter upplever ett kommunikationsgap till sjukvården.

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, talade om transplantations- och donationsfrågor under kongressen.

Nytt namn – samma förbund! Kongressen har beslutat att anta förbundsstyrelsens förslag till ändrat tilltalsnamn. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kommer i fortsättningen att heta Riksförbundet HjärtLung.

Professor i lungmedicin Kjell Larsson höll en mycket uppskattad föreläsning om kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, där han bland annat berättade att färre än 1 procent av listade patienter i Stockholms län har gjort spirometri. Samtidigt har endast en av fem med KOL fått diagnos.

Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi vid Karolinska institutet håller ett seminarium om kvinnohjärtat, skillnader mellan kvinnors och mäns hjärthälsa och de senaste rönen inom forskningen.

Brit Hoel, ordförande för LHL i Norge, framförde sina hälsningar.

Bengt Johansson och Sven Björkman blev utnämda till hedersmedlemmar i Riksförbundet HjärtLung.

Demokrati i aktion. Kongressen röster fram ersättare till valberedningen...

...som blev avgående förbundsstyrelsemedlemmen Birgitta Eriksson...

...som avtackades å det varmaste för sitt fantastiska arbete för riksförbundet, sitt goda kamratskap och sin stora kännedom om hjärt-lungräddning.

Förbundsordförande Inger Ros höll ett avslutningstal där hon tackade kongressombuden, presidiet och kanslipersonalen för ett mycket väl genomfört arbete.

En mycket rörd Inger Ros möttes efter det av stående ovationer när vice ordförande Karin Jeppson tackade henne för insatsen inför och under kongressen.