2016 Förbundskongress

Riksförbundet HjärtLungs 36:e ordinarie kongress arrangerades den 1-3 juni 2016 på Aronsborg i Bålsta utanför Stockholm.

Kongressen 2016

Se fler bilder från kongressen 2016

Läs uttalande från kongressen 2016

Läs protokollet från kongressen 2016 

Information om kongressen i Bålsta

Vi kommer under kongressdagarna att förutom stadgeenliga förhandlingar få ta del av härliga kulturinslag från interna och externa krafter samt inspirerande föreläsningar med föreningslivet i fokus. Vi kommer också att få besök av andra organisationer som kommer medverka med utställningar. Allt detta i en fantastisk miljö vid Mälarens strand i Bålsta

Kongresshandlingarna är nu utsända
Inför kongressen 2016 är nu kongresshandlingarna utskickade. Kongresshäftet innehåller förslag till dagordning, arbetsordning, samt förbundsstyrelsens förslag, motioner med förbundsstyrelsens yttrande, revisorernas förslag, valberedningens förslag. Kongresshandlingarna innehåller också verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser för den gångna kongressperioden det vill säga 2013-2015 samt övriga kongresshandlingar.

Handlingarna finns att läsa här:
Kongresshäfte
Kompletterande handling från valberedningen
Länk till verksamhetsberättelse 2013-2015
Information från Aronsborg
Ombudsförteckning 2016-03-31
Praktisk checklista inför kongressen 2016

Information om bokning av resor har skickats separat till anmälda ombud. 

Ombud och ersättare
Kongressen är riksförbundets högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Kongressen består av 67 ombud. Ersättare kallas att tjänstgöra när ordinarie ombud har förhinder. Ordinarie ombud som får förhinder meddelar riksförbundet och sin länsförening detta och kallar själv ersättare att tjänstgöra i den ordning de är valda.