Nytt tilltalsnamn för föreningarna

FS antog den 11 februari 2021 ett nytt tilltalsnamn för alla lokal- och länsföreningar i riksförbundet - till Riksförbundet HjärtLung!

Här är ett brev som gått till alla föreningarna. Mer information kommer att komma.

Hej! Efter en lång färd genom vårt förbunds demokratiska landskap har nu resan för nytt tilltalsnamn för lokal- och länsföreningar kommit till slutstationen, genom att Förbundsstyrelsen (FS) den 11 februari i år fattade beslut om nytt tilltalsnamn för lokal- och länsföreningar. Resan har haft många stopp på våra olika demokratistationer, för att informera om vad det innebär med nytt tilltalsnamn och för att få delaktighet i beslutet inom vår stora och breda organisation. Förutom ett flertal diskussioner inom FS har vi under hösten 2020 presenterat förslaget på en länsordförandekonferens, en konferens för nya ordföranden, två ordförandekonferenser och slutligen i en enkät riktad till ordförandena för alla lokal- och länsföreningar samt medlemsorganisationer. Enkätens svarsfrekvens var 87 procent och gav ett mycket tydligt svar då 85 % av de föreningar som svarat ställde sig positiva till ett byte av tilltalsnamn för föreningarna.

Det nya tilltalsnamnet är Riksförbundet HjärtLung samt ort/län (utifrån föreningarnas befintliga juridiska namn). Tilltalsnamnet är tänkt att användas i all vardaglig kommunikation, till exempel till nya medlemmar och inom föreningen. Föreningarna behåller samtidigt sina juridiska namn och de används vid kommunikation med olika myndigheter, t.ex. när man ansöker om olika bidrag. Detta innebär också att ingen ändring ska göras hos Skatteverket, då det är det juridiska namnet som registreras hos Skatteverket.

Varför ett nytt tilltalsnamn?

Beslutet är sprunget ur organisationens önskan om att stärka vår identitet, och ett behov av att vara mycket tydligare med vilka Riksförbundet HjärtLung är och vad vi gör. Genom att harmonisera vårt tilltalsnamn så att vi genomgående använder Riksförbundet HjärtLung och till det markerar lokal tillhörighet med orts- eller länsnamn så får vi ett gemensamt namn som tydligt visar att vi är en och samma organisation, samtidigt som vi värnar om föreningarnas lokala förankring. Namnet Riksförbundet HjärtLung blir den röda tråden och visar på samhörigheten mellan olika delar i förbundet. Vi vill också särskilt betona vikten av att namnet Riksförbundet HjärtLung är en enhet som inte får förkortas till bara HjärtLung, för då fortsätter vi vara otydliga med vilka vi är. Vi ska alltid säga och skriva Riksförbundet före HjärtLung, så att det blir en helhet – Riksförbundet HjärtLung.

Med beslutet att anta ett nytt tilltalsnamn för lokal- och länsföreningar lägger vi grunden för en enhetlig kommunikation där Riksförbundet HjärtLung har lättare att externt kommunicera en tydlig bild av vilka vi är och vad vi gör. Vår organisatoriska indelning i lokal- och länsförening respektive riksförbund är i huvudsak av intresse för oss som är inne i organisationen, men försvårar i vår kommunikation externt med de som är utanför vår organisation då det är otydligt att vi är ett och samma förbund oavsett om det är på lokal-, läns- eller riksnivå.

En enhetlig kommunikation visar att vi alla är en del av Riksförbundet HjärtLung och att vi är en och samma avsändare för alla goda insatser vi gör, oavsett om det är på lokal-, regional- eller riksnivå. Förbundsstyrelsens bedömning är att en enhetlig kommunikation kommer öka kännedomen om oss, och därmed underlätta för oss att hitta nya medlemmar och givare samt driva viktiga frågor och skapa opinion för dem.

Vad händer nu?

Det nya tilltalsnamnet för lokal- och länsföreningar kan börja användas med omedelbar verkan. Däremot tar det ett litet tag innan det finns nya loggor och material som stödjer det nya tilltalsnamnet. Ihop med beslutet om nytt tilltalsnamn beslutade FS även att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram ny grafisk profil utifrån det nya tilltalsnamnet. Detta tar lite tid, men förbundskansliet kommer att ge löpande information om vad som händer och när det händer. Kontaktperson i detta arbete är vår verksamhetsstrateg Anders Holgersson, som ni gärna får kontakta via mejl vid frågor.

Vilket stöd får föreningarna i införandet av nytt tilltalsnamn?

Förbundet kommer att ta fram loggor till alla föreningar, och stå för den kostnaden. Det avser logga både till webb och till tryck. Förbundet tar också fram några standardprodukter, exakt vad är inte klart än men det kan t.ex. vara roll-upp eller skylt till föreningslokalen, och föreningarna får kostnadsfritt beställa en av dessa produkter.

Förbundet tar även fram en handgriplig och lättanvänd handbok för enhetlig kommunikation, utifrån ny grafisk profil. Det ska vara lätt att göra rätt, och handboken ska utgå från föreningarnas kommunikationsbehov och stödja dem i den kommunikationen.

Föreningarnas befintliga material med tryck, t.ex. kuvert, brevpapper etc., fasas successivt ut, men förbundet undersöker möjligheten att ta fram klistermärken som kan täcka den gamla loggan. Nytryck av föreningarnas egna befintliga material betalas av föreningarna själva.

Vikten av att särskilja Riksförbundet HjärtLung från andra organisationer

I diskussionen inför beslutet har vi haft uppe betydelsen av att vi inte blandas ihop med Hjärt-Lungfonden, men flera röster i remissförfarandet har lyft fram att så länge båda organisationerna har kombinationen ”HjärtLung” i sina namn finns risk för sammanblandning. Det är ett riktigt påpekande och därför har vi inte heller med särskiljandet från Hjärt-Lungfonden som en del av beslutsmotiveringen.

Med det sagt är det dock fortsatt viktigt att vi arbetar för att allmänheten förstår skillnaden mellan oss och Hjärt-Lungfonden. En enhetlig kommunikation med ett gemensamt tilltalsnamn lägger en bra grund för en tydligare kommunikation från oss vilka vi är och vad som skiljer oss från Hjärt-Lungfonden, men det kräver också ett idogt arbete över hela linjen där vi kontinuerligt lyfter fram skillnaden. Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med drygt 35 000 medlemmar och arbetar för att alla personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv, medan Hjärt-Lungfonden är en insamlingsorganisation som samlar in pengar till hjärt-, kärl- och lungforskning.

Övriga synpunkter

Några har tyckt att det blir märkligt att en lokalförening ska heta riksförbund i sitt namn, och att det blir semantiskt fel. Vi är dock alla en del Riksförbundet HjärtLung och därför blir det naturligt att använda vårt befintliga namn i hela organisationen. Genom att till det markera lokal tillhörighet med orts- eller länsnamn lyfter vi också fram lokalföreningarnas särart och deras lokala förankring.

Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse
genom Inger Ros, förbundsordförande