Revisorernas roll och ansvar

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet så att styrelsen verkställer de beslut som föreningen fattat vid årsmötet och andra föreningsmöten under året. 

Revisorerna kontrollera att allt är i sin ordning när det gäller ekonomin. Revisorerna ska inte vara med på alla styrelsemöten, det kan då bli svårt att kritiskt granska styrelsens beslut och verksamhet. Revisorerna ska ha fri tillgång till alla handlingar de vill använda för att genomföra sitt uppdrag. Det innebär också att revisorerna har viss tystnadsplikt då det gäller föreningens ekonomiska angelägenheter och styrelsens förvaltning.

  • Granska föreningens verksamhet.
  • Granska bokföringen.
  • Granska verksamhetsberättelsen.
  • Granska balans- och resultaträkningen.
  • Granska årsbokslutet.
  • Granska protokollen.
  • Skriva revisionsberättelse.
  • Lämna råd till styrelsen i ekonomiska frågor.