Styrelsemötet

Att vara förtroendevald är ett hedersuppdrag som förpliktar. Med uppdraget följer naturligtvis ansvar.

Datum/tid

Datum, tid och plats för styrelsemötet beslutas gemensamt i styrelsen. Välj datum, tid och plats så att det passar alla.

Kallelse

En kallelse och dagordning bör gå ut till styrelsens ledamöter minst 7 dagar i förväg. Detta gör att ledamöterna kan hinna förbereda ärenden som skall tas upp, samt lägga till nya ärenden. Det kan vara bra att ha en mall för dagordningen, där ni kan skriva in punkter som ni oftast diskuterar på varje styrelsemöte. Ett exempel på detta är ekonomi.

Innehåll

Styrelsemötet är det protokollförda möte som styrelsen har löpande under året, där beslut om verksamheten och förvaltningen tas. För att styrelsearbetet ska flyta på mellan styrelsemötena bör styrelsen besluta om delegationsordning och attestordning för styrelsens arbete.

Som ledamot är det väsentligt att du har koll på de olika uppdragen i föreningen.