Förbundskongressen

Riksförbundet HjärtLungs högsta beslutande organ är kongressen och består av ombud från varje medlemsorganisation inom Riksförbundet HjärtLung. 

Datum/tid

Kongressen hålls före juni månads utgång, på plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse/inbjudan

Kallelse skickas till länsföreningar och medlemsorganisationer minst 90 dagar före kongressens öppnande. Länsföreningens kongressombud väljs vid länsföreningarnas årsmöten det år det är kongress.

Innehåll

Kärninnehållet på kongressen består av behandling av förslag till beslut. Det vill säga inkomna motioner från föreningarna och medlemmarna, samt förbundsstyrelsens egna förslag. Kongressen behandlar också förbundsstyrelsens aktivitet under den gångna kongressperioden samt redovisning av åtgärd över beslut från föregående kongress. Kongressen utser förbundsstyrelsen, förbundsrevisor, auktoriserad revisor och valberedare i förbundet.