Möten under verksamhetsåret

Inom Riksförbundet HjärtLung finns flera olika mötesformer, både möten som är baserade på den demokratiska process som organisationen bygger, men också möten som syftar till att driva verksamhet och skapa gemenskap.

Medlemsmötet

Medlemsmöte är en vanligt mötesform i en förening.

Styrelsemötet

Föreningens styrelse leder verksamheten mellan årsmötena. Medlemsmötet är navet i föreningsverksamheten. 

Årsmötet

Föreningarnas högsta beslutande organ (instans) är föreningens årsmöte och sker enligt förbundets stadgar. 

Förbundskongressen

Riksförbundets högsta beslutande organ (instans) är kongressen som sammanträder vart tredje år. Kongressen består av ombud från länsföreningarna som väljs på dess årsmöten. Kongressen arrangeras av riksförbundet.