Styrelsemötet

Styrelsen har ett uppdrag av årsmötet att utöva ledningen i läns- och lokalföreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgarna, årsmötesbeslut, förbundsstyrelsebeslut och kongressbeslut. Verksamhetsplanen och budget styr verksamheten under året. Styrelsen är arbetsgivare om det finns anställd personal i föreningen.

Form för mötet

Under vanliga tider utan pandemi så brukar vi ses fysiskt. Det fungerar mestadels inte nu utan då finns det alternativa former för att ha sina styrelsemöten, såsom genom telefon eller digitalt.

Datum/tid

Datum, tid och plats för styrelsemötet beslutas gemensamt i styrelsen. Välj datum, tid och plats så att det passar så många som möjligt. Tänk på tillgänglighet för alla medlemmar.

Kallelse

En kallelse och dagordning bör gå ut till styrelsens ledamöter minst 7 dagar i förväg. Detta för att ledamöterna ska hinna förbereda ärenden som ska tas upp, samt lägga till nya ärenden. 

Innehåll

Det kan vara bra att ha ett årshjul och mall för dagordningen, där ni kan skriva in punkter som ni behöver diskutera på varje eller olika styrelsemöten.

Styrelsemötet är det protokollförda möte som styrelsen har löpande under året. För att styrelsearbetet ska flyta på mellan styrelsemötena bör styrelsen besluta om delegationsordning och attestordning för styrelsens arbete utifrån verksamhetsplanen.