Reviderade stadgar

Vid kongressen i maj 2019 fastställdes reviderade stadgar för Riksförbundet HjärtLung. De fastställdes för hela organisationer och alla nivåer, och gäller från kongressen i maj 2019.

Förbundsstyrelsens rekommendation är att läns- och lokalföreningarna har en informationspunkt rörande de reviderade stadgarna på dagordningen för sina respektive årsmöten, med nedanstående information: 

Ambitionen med översynen av Riksförbundet HjärtLungs stadgar var att de ska upplevas mer som hjälpande än styrande i det dagliga föreningslivet.

Detta genom att harmonisera stadgarna för riksförbundet, länsföreningar och lokalföreningar, förtydliga länsföreningarnas roll, samt att förenkla för föreningar att få ihop fungerande styrelser.

Innan kongressen 2019 fattade beslut om de reviderade stadgarna arrangerades en ordförandekonferens i april 2018 på ämnet, samt att en remiss gjordes ute i landet under hösten 2018 för att få föreningarnas syn på organisationsfrågan.