Byte av juridiskt namn

På kongressen i maj beslutades att förbundets juridiska namn ändras från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund till Riksförbundet HjärtLung, samt att lokal- och länsföreningar genomför följdändringar av sina juridiska namn.

Respektive läns- och lokalförening behöver anta stadgeändring för byte av juridiskt namn vid sitt nästkommande årsmöte. Nedan följer en instruktion hur processen går till för varje förening. OBS! Skatteverket tar ingen avgift för byte av namn.


Instruktion
1. Respektive läns- och lokalförening behöver anta stadgeändring för byte av juridiskt namn vid sitt nästkommande årsmöte. I dagordningen för årsmötet kan punkten ”Byte av juridiskt namn (konsekvensbeslut av kongressbeslut)” läggas efter punkten ”Styrelsens ansvarsfrihet” och innan punkten ”Behandling av motioner”. Reviderad årsmötesdagordning finns i Riksförbundets stadgar, som reviderats utifrån kongressens beslut. 

2. Efter att föreningen antagit stadgeändringen på sitt årsmöte fyller föreningen i Skatteverkets blankett SKV 2020. Blankett SKV 2020 kan laddas ner här.

 

 

3. Blankett SKV 2020 ska skrivas under av behörig firmatecknare i föreningen.

 

4. När föreningen skickar in blankett SKV 2020 till Skatteverket ska vidimerad kopia av årsmötesprotokoll med beslut om namnbyte bifogas. Ansökan skickas till det skattekontor som handlägger det län där föreningen har sitt säte, se nedan.

 

 

5. När Skatteverket har handlagt ärendet kommer skriftligt svar om att namnändringen har gått igenom. Föreningen kan också beställa ett nytt registerutdrag från Skatteverket.