Det här är vi - vår värdegrund

Riksförbundet HjärtLung är en ideell patientorganisation som samlar personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och anhöriga. Vi är ca 35 000 medlemmar.

Vår värdegrund

Förbundets värdegrund är allas lika värde.

Vi stödjer oss på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Att skilja mellan intressepolitik och partipolitik i opinionsarbetet är nödvändigt för vår trovärdighet. Det ger oss frihet att med oberoende, tillit och förtroende driva de intressepolitiska frågor som förbundet prioriterar. Det är personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och deras erfarenheter och behov, som styr och vägleder våra arbetsområden och insatser.

Förbundet ska alltid vara oberoende i samverkan med andra aktörer och befästa detta genom avtal eller överenskommelser.

Vår vision

Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv.

Vår vision är en ledstjärna för alla som, oavsett organisatorisk nivå, är aktiva i Riksförbundet HjärtLung. All verksamhet i organisationen såsom livsstilsaktiviteter, utbildningar, de forskningsprojekt vi stödjer, opinionsbildning och möten med medlemmar ska kunna kopplas till visionen. Vid alla dessa tillfällen ska frågan ”Varför gör jag det här?” kunna besvaras med: ”För att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv”.

Vårt syfte

 • Vi finns till för personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och för deras närstående för att förebygga hjärt-, kärl- och lungsjukdom.
 • Vi ger råd och stöd i vardagen.
 • Vi är en stark opinionsbildare i samhällsdebatten.
 • Vi arbetar med förebyggande och främjande arbete för god hälsa, så att färre insjuknar i hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Våra värderingar

Våra värdeord är Kunskap – Gemenskap – Handlingskraft.

Kunskap

 • Vi ska vara en kunskaps- och erfarenhetskälla både för medlemmar och närstående, samt för vårdens personal, beslutsfattare och opinionsbildare.
 • Vår kunskap kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar bottnar i att vi vet hur vardagen ser ut för den som drabbats.
 • Vi bistår alltid med vår kunskap och erfarenhet om hjärt-, kärl- och lungsjukdom när den efterfrågas.
 • Genom kunskap stöder vi personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom att fatta beslut kring livsstilsförändringar och vård.
 • Vi bidrar med kunskap genom vår patientmedverkan i forskningen.

Gemenskap

 • Gemenskap är viktigt för oss, både för förbundet och för enskilda medlemmar.
 • Vår gemenskap lockar nya och fler medlemmar – det är roligt att vara aktiv i vår förening tillsammans med andra.
 • Vi hjälper varandra att genomföra positiva livsstilsförändringar.

Handlingskraft

 • Genom att vara handlingskraftiga påverkar vi opinionen till förmån för våra frågor och medlemmar.
 • Som en stor patientorganisation driver vi en aktiv opinionsbildning och ger information.

*Texten ovan är hämtad från vår varumärkesplattform, reviderad per 2020-06-10 av förbundsstyrelsen.