Valberedningens roll och ansvar

Valberedningen i lokal- och länsföreningen samt i medlemsorganisationerna har en viktig och spännande roll i föreningen med ett långsiktigt mål att fylla på med nya förtroendevalda i styrelsen och revisionen när det finns behov av skifte. Valberedningen har till uppdrag att noga förbereda föreningens val av styrelse och revisorer till nästkommande verksamhetsår.

Uppdrag

Valberedningen ska redovisa sitt förslag till årsmötet gällande vilka personer som ska väljas till de uppdrag där val ska förrättas. De ska samla in namn på de som nomineras av medlemmarna och hitta egna kandidater. Valberedningen ska vara aktiv under hela årsmötesperioden och  ha ett samarbete med styrelsen i föreningen.

Att göra

  • Att i början av verksamhetsåret upprätta ett kalendarium för sitt arbete 
  • Besöka och delta i föreningens verksamhet löpande för att kunna etablera ett nätverk bland medlemmarna.
  • De ska delta i en introduktion om föreningens verksamhet och ramverk. Gärna delta i erfarenhetsutbyten med andra valberedare.
  • De ska träffa styrelsen minst en gång under perioden.
  • De ska ha en dialog och samverkan med styrelsen för att kunna nå nya och gamla medlemmar för aktuella uppdrag.
  • Att i dialog med styrelsen formulera tydliga uppdragsbeskrivningar över uppdrag som behöver tillsättas.
  • Att ha en dialog med befintliga ledamöter och intervjua nya intresserade.
  • De ska lämna ett förslag till årsmötet vilket går ut i utskicket av handlingar till årsmötet. 

I arbetet är det värdefullt att ha bra kontakter med föreningsaktiva medlemmar och med styrelsen. Att gå ut brett och gärna skicka hem personliga brev till medlemmar om att ni söker nya kandidater till styrelsen kan vara lyckosamt. Att också tänka på kandidater utanför föreningen.

Instruktion från årsmötet

Vid årsmötet fastställer årsmötet en instruktion för valberedningen. Den ska fungera som ett stöd och verktyg för valberedningen. Det går även att komplettera med en målbild om vilka uppdrag som fyllas till nästa verksamhetsår, som ett medskick från årsmötet. 

Här finns ett förslag på hur en instruktion för valberedningen kan se ut:

Relaterad läsning