Revisorns roll och ansvar

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet så att styrelsen verkställer de beslut som föreningen fattat vid årsmötet och andra föreningsmöten under året. Revisorerna kontrollera att allt är i sin ordning när det gäller ekonomin.

Revisorerna ska ha fri tillgång till alla handlingar de behöver för att genomföra sitt uppdrag. Det innebär också att revisorerna har viss tystnadsplikt då det gäller föreningens ekonomiska angelägenheter och styrelsens förvaltning. Revisorerna ska inte vara med på alla styrelsemöten, det kan då bli svårt att kritiskt granska styrelsens beslut och verksamhet. 

  • Granska föreningens verksamhet.
  • Granska bokföringen.
  • Granska verksamhetsberättelsen.
  • Granska balans- och resultaträkningen.
  • Granska årsbokslutet.
  • Granska protokollen.
  • Skriva revisionsberättelse.
  • Lämna råd till styrelsen i ekonomiska frågor.

Instruktion från årsmötet

Vid årsmötet i lokal- och länsföreningen så fastställer årsmötet en instruktion för revisorn. Det är ett stöd och verktyg för revisorerna samt medskick från årsmötet om det till exempel finns något speciellt revisorn behöver titta på vid det kommande verksamhetsårets revision. 

Här finns ett förslag på hur en instruktion för revisorerna i lokal- och länsföreningen kan se ut: