Vilka är de vanligaste komplikationerna vid en flimmerablation?

Varje ingrepp eller operation medför vissa komplikationsrisker och dessa risker ska vägas mot graden av symptom, nyttan av behandling och patientens tillstånd i övrigt. Komplikationsfrekvensen kring flimmerablation har sjunkit stadigt genom åren tack vare ökad erfarenhet och kompetens samt den tekniska utvecklingen. 

Den vanligaste komplikationen i samband med ablation är blodutgjutning i ljumsken efter sticket. Denna komplikation kräver vanligtvis ingen specifik åtgärd.

En allvarlig men sällsynt komplikation i samband med ablation är stroke. Risken för denna komplikation är mindre än 1 %.

I samband med katetermanövrering i förmaket eller pågående ablation föreligger en viss risk för att förmaksväggen skadas och då kan det inträffa en blödning i hjärtsäcken. Risken för denna komplikation är enligt rapporter mellan 1-5 % men återigen har ökad erfarenhet och förbättrad teknik reducerat denna risk påtagligt. Om denna komplikation inträffar så brukar man vid behov tappa blodet med hjälp av en nål men man kan bli tvungen att avbryta ingreppet och kalla patienten för nytt ingrepp senare.

Risken för de allvarliga komplikationerna är mycket låga vid användandet av utvecklade tekniska hjälpmedel i kombination med en erfaren ablationsdoktor vilket ur medicinsk aspekt motiverar att erbjuda patienter som har symptom/besvär av flimret denna behandling.

Tillbaka till vanliga frågor och svar