Vad har jag för rättigheter som patient?

Som patient har du stöd av patientlagen gällande bland annat din informationsrätt, vårdgaranti, rätt till att vara delaktig i val av behandling och rätt till en ny medicinsk bedömning.

Du har rätt att få information av din vårdgivare gällande:  

Ditt hälsotillstånd
De metoder för undersökning, vård och behandling som finns, samt möjligheten att välja behandlingsalternativ
Det förväntade vård- och behandlingsförloppet
Vårdgarantin
Dina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt om vård utomlands
Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt
Informationsskyldigheten gäller under hela vårdförloppet, det vill säga inte bara vid den första kontakten med patienten. Om du inte själv kan ta emot informationen ska den som regel lämnas till en närstående.

Vårdgarantin innebär:

Rätt till läkarbesök i primärvården inom 7 dagar
Rätt att träffa specialistläkare inom 90 dagar
Rätt till åtgärd eller operation inom ytterligare 90 dagar från det att beslut om behandling fattats
Om det egna landstinget inte kan uppfylla vårdgarantin ska landstinget hjälpa dig att få vård i annat landsting inom garanterad tid. Du skall i sådana fall informeras om detta redan när det står klart att Vårdgarantin inte kan uppfyllas och inte när de 90 dagarna har passerat. 

Din rätt till att vara delaktig i beslut:

Landstinget skall respektera patientens självbestämmande och så långt det är möjligt samråda med patienten. När det finns flera alternativ till behandling som stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som patienten föredrar. Landstinget ska ge den valda behandlingen om det anses befogat med hänsyn till patientens skada eller sjukdom och kostnaderna för behandlingen.

Lagen säger också att man bör ta hänsyn till patientens önskemål om vårdgivare, det vill säga om du vill åka till en viss klinik inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården skall din läkare respektera detta.

Ny medicinsk bedömning:

Om du vill försäkra dig om att du får den vård och behandling som passar dig bäst har du också enligt lagen rätt till att bli undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till för att få en ny medicinsk bedömning (second opinion).  

Mer information:

www.vantetider.se
Vårdgarantikansliet: 123 134 00
Patientnämnden: 08 – 690 687 00

Tillbaka till vanliga frågor och svar