World No Tobacco Day – fimpa för hälsans skull

maj 27, 2020

Idag är det World No Tobacco Day, den tobaksfria världsdagen. Varje år dör cirka 12 000 personer till följd av rökningen i Sverige. 100 000 personer insjuknar årligen i rökrelaterade sjukdomar. Det är dags att fimpa – för hälsans skull.

Tobaksrökning ökar risken för flera sjukdomar, som cancer, diabetes och hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Rökning ökar även risken för demens. Det finns uppskattningar som visar att varannan rökare i genomsnitt dör tio år i förtid.

De 12 000 personer som dör årligen motsvarar nästan antalet personer som får plats i Globen i Stockholm. Eller alla invånare i Söderhamn. Skadeverkningarna sträcker sig dock långt längre än enbart dödstal. 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar varje år i Sverige, enligt Socialstyrelsen.

Kampanjen World No Tobacco Day

Varje år uppmärksammar WHO ett tema för World No Tobacco Day. I år är temat tobaksindustrins metoder och de skadeverkningar deras produkter orsakar för miljontals människor runt om i världen. Tobaksindustrin riktar in sig på att globalt marknadsföra tobaksprodukter till barn och ungdomar. Det gör man genom att t.ex. smaksätta sina produkter med smaker som tilltalar unga eller att dela ut gratisprodukter i sammanhang där många unga träffas.

Bild: WHO:s kampanj World No Tobacco Day 2020

I Sverige förbjöds smaksättning av cigaretter och rulltobak 2016. Men fram till nyligen har vissa typer av smaksättning ändå varit tillåtna. Men den 20 maj i år förbjöds även mentol- och klickcigaretter för att skydda unga och icke-rökare.

Tobaksindustrin använder sig också av populära personer i sociala medier samt produktplacering för att nå unga runt om i världen. Totalt spenderar tobaksindustrin ca 80 miljarder kronor på marknadsföring och reklam. Samtidigt dör runt 8 miljoner människor på grund av tobaksprodukter. WHO och Riksförbundet HjärtLung uppmanar därför alla unga att göra valet att tillhöra en tobaksfri generation.

Tobaksvanor i Sverige – det börjar i ung ålder

Under 2018 gjordes en undersökning som visade att omkring en fjärdedel (26 %) av Sveriges befolkning 17–84 år använt tobak vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Det är betydligt fler män än kvinnor som använder tobak (33 % respektive 18 %). Andelen dagligrökare har minskat över tid, men ligger fortfarande på runt 7 % av den svenska befolkningen, enligt Folkhälsomyndigheten.

De flesta som använder tobak finns i gruppen 17-29 år. Åtta av tio tobaksdebuter sker i tonåren enligt Tobaksfakta. Unga personer nämner främst kompisars påverkan och viljan att passa in som de främsta orsakerna till att man börjar röka eller snusa.

Fler måste erbjudas rökavvänjning

För personer med hjärt-, kärl-, och lungsjukdomar är rökstopp en central del i behandlingen. Att sluta röka kan ge många extra levnadsår med förbättrad livskvalitet. Det är vida känt hur beroendeframkallande nikotin är och hur svårt det kan vara att sluta röka. Därför är det viktigt att alla personer som röker erbjuds professionell rökavvänjning vid kontakt med vården. Dessvärre visar ny statistik att så är inte alltid fallet.

Luftvägsregistrets årsrapport för 2019 visar att 33 procent av alla personer med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, röker. Att sluta röka vid kronisk lungsjukdom är den enskilt viktigaste åtgärden enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Trots det erbjuds endast 48 procent av aktiva rökare med KOL rökavvänjning i primärvården. Riksförbundet HjärtLung anser att det är av yttersta vikt att den siffran ökar i rask takt för att personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom ska få den hjälp de behöver.

Riksförbundet HjärtLung vill bland annat se:

  • En ökning av det professionella och samhälleliga stödet till dem som är beroende, särskilt med avseende på utsatta grupper, genom t.ex. ge gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns - oavsett var man bor i landet
  • En samhällelig kraftansträngning för att synliggöra skadeverkningarna av tobaksprodukter
  • Att samhället skyddar unga mot att exponeras för tobaksprodukter, från att pröva och experimentera och på så sätt riskera att utveckla ett beroende
  • Kraftigare restriktioner på tobaksfrämjande produktreklam och ett exponeringsförbud på tobaksprodukter i svensk handel.

Hjälp för dig som vill bli rökfri

För dig som vill sluta röka är det bra att veta att du inte behöver ta hela kampen på egen hand. Här är några tips och råd:

  • Det viktigaste för att lyckas sluta röka är att du är motiverad. En stark motivation minskar även abstinensbesvären. Råd och stöd förbättrar möjligheterna att bli rökfri.
  • Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.
  • Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Källa: 1177.se