Vårdanalys: vården måste intensifiera arbetet med patientlagen

mars 17, 2015

Myndigheten för vårdanalys har gjort en baslinjemätning om hur väl vården arbetade på det sätt lagen anger redan innan lagen trädde i kraft. Myndigheten ser att de skyldigheter i patientlagen som sedan tidigare reglerats inte följs fullt ut.

Vårdanalys har frågat drygt 9 000 patienter om de upplevde att vården hösten 2014 arbetade på det sätt som patientlagen föreskriver. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att man ser en förbättringspotential inom samtliga områden som lagen omfattar.

  • cirka 20 procent anser att de sällan eller aldrig får information om vad de ska vara uppmärksamma på när de lämnar sjukhuset.
  • var fjärde patient har ingen fast läkarkontakt men skulle vilja ha det.
  • närmare 60 procent av de patienter som velat framföra klagomål eller synpunkter har avstått från att framföra dem.

Enligt Vårdanalys mätning uppger verksamhetscheferna att de har en hög kännedom om patientlagen. En majoritet anser att lagen tydliggör deras skyldigheter gentemot patienten. Samtidigt ser cheferna inte patientlagen i sig som en drivkraft för utvecklingsarbete.

Myndigheten drar slutsatsen att "landstingen, myndigheter och andra aktörer med ett ansvar i sektorn behöver därför intensifiera arbetet med patientlagen. Det kommer att krävas ett brett och innovativt arbete för att överbrygga de hinder som finns för att öka lagens genomslag."

Vårdanalys kommer under 2015 att genomföra en fördjupad analys i syfte att identifiera hinder och framgångsfaktorer för införandet av patientlagen.

Rapporten "Patientlagen i praktiken – en baslinjemätning" finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se