Utvecklingsarbete för KOL-patienter

maj 31, 2011

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kvalitetsregistret RiksKOL startar i hösten 2011 ett banbrytande utvecklingsarbete för att förbättra vården av patienter med KOL.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kvalitetsregistret RiksKOL startar i hösten 2011 ett banbrytande utvecklingsarbete för att förbättra vården av patienter med KOL.

Ett interventionsprojekt genomförs för att visa hur en komplett vårdkedja – från förebyggande till behandling av KOL – kan förbättras genom kombinerade insatser ur flera perspektiv. Ett tiotal verksamheter deltar i projektet.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL är en av de stora folksjukdomarna. Det finns många skäl att förebygga, tidigt diagnosticera och sätta in adekvata åtgärder för denna grupp av patienter.

Ett projekt inriktat på denna diagnosgrupp kan ge vägledning för hur e b mer jämlik hälso- och sjukvård ska kunna åstadkommas.

Målet med projektet är att visa hur bättre kliniska resultat via tidiga insatser, bättre diagnostik och behandling kan åstadkommas genom att applicera bästa tillgängliga kunskaper, förbättra rökavvänjningsinsatserna, förbättra jämlikheten och utveckla ledning och styrning för resultat.

Projektet pågår hösten 2011 – våren 2012.

Vi kan göra skillnad (Pdf)
Jämlik hälsa och välfärd (Word)

Kontaktpersoner:

Ann Ekberg Jansson ordförande RiksKOL och för projektet
Marianne Olsson, SKL