Utökat tandvårdsstöd för KOL-sjuka

december 12, 2012

Personer med KOL, som har ordinerats syrgas och näringsdryck, får ett utökat ekonomiskt stöd till tandvård när tandvårdsreformens tredje steg införs 1 januari 2013.

I samband med införandet av tandvårdsreformens tredje steg från januari nästa år får 14 000 personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ett utökat ekonomiskt stöd till tandvård. Det gäller KOL-sjuka som har ordinerats syrgas och näringsdryck.

Tillsammans med 14 andra utvalda patientgrupper får de KOL-sjuka maximalt ett stöd om 1200 kronor per år. Syftet är att stimulera till täta kontakter med tandvården för förebyggande tandvård. Patienterna kommer i allmänhet att betala en viss andel själva av sina tandvårdskostnader. Det bör ses som en självrisk med syfte att ge patienten incitament till egenvård.

Det särskilda tandvårdsbidraget är liksom det allmänna tandvårdsbidraget utformat som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Patienten kan själv välja vårdgivare.

Mer information kommer att finnas på vårdsidan www.1177.se