Upptäck KOL i tid – Testa dina lungor

oktober 13, 2010

Dödligheten i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har nästan fördubblats i Sverige på 20 år. 2300 personer avlider årligen. I Sverige finns idag minst 500 000 personer som fått diagnosen KOL.

Många har förstadier till sjukdomen utan att veta om det. Vår erfarenhet är att sjukvården missar att diagnosticera sjukdomen trots att de flesta vårdcentraler har tillgång till apparatur för lungfunktionstester (spirometri).

- Det är olyckligt att inte alla patienter erbjuds spirometri vid besök på vårdcentralen, säger förbundsordförande Inger Ros. Vi kräver att alla rökare och före detta rökare över 40 år ska få ta ett spirometritest. Ju tidigare upptäckt desto bättre behandlingsmöjligheter finns det.

Förutom det mänskliga lidandet av sjukdomen som för många människor blir kraftigt funktionsnedsättande är KOL en kostsam sjukdom som beräknas till drygt 9 miljarder kronor årligen.

Det är tobaksrökningen som är den största orsaken till KOL. Trots den minskade rökningen i landet ökar antalet sjukdomsfall särskilt bland kvinnor som började röka i unga år.

- Vi i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ska fortsätta att arbeta för att minska tobaksrökningen, säger Inger Ros men också att ta hand om dem som insjuknat i KOL med verksamhet i våra lokala föreningar som ökar livskvaliteten.

Nu uppmärksammar Karolinska Institutet behovet av spirometri med gratis tester på Stockholms Centralstation 14 och 15 oktober. En rad organisationer deltar, bland annat Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som informerar om sin verksamhet.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kräver:

  • Att alla KOL-patienter får tidig och rätt diagnos och rätt gradering av sjukdomens svårighetsgrad vilket innebär att patienten får rätt behandling
  • Att alla KOL-patienter ska omhändertas enligt de nationella riktlinjerna för behandling av KOL vilket innebär att de mår bättre och har färre försämringsperioder
  • Att alla KOL-patienter ska få tillgång till en astma/KOL-sjuksköterska vilket innebär färre försämringsperioder än patienter utan.
  • Att KOL-patienter ska få tillgång till astma/KOL-mottagningar i primärvården