Tobaksfria dagen 31 maj 2012

maj 31, 2012

Världshälsoorganisationen (WHO) fokuserar i årets kampanj på behovet av att exponera och motverka tobaksindustrins alltmer aggressiva försök att undergräva de globala ansträngningarna för tobakskontroll. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund stödjer kampanjen och menar att Sveriges regering ska ta ett större ansvar för att minska tobakens skadeverkningar.

De flesta av världens länder har anslutit sig till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och länderna ökar sina ansträngningar för att minska tobakens skadeverkningar. Tobaksindustrins påtryckning för att hindra och försvåra arbetet har enligt WHO intensifierats allt mer. De ger ekonomiskt stöd såväl för forskning som till program för rökprevention till ungdomar. Tobaksindustrin bedriver avancerad lobbying för att misskreditera vetenskaplig forskning och påverka folkhälsopolitiken, bland mycket annat.

Sverige har anslutit sig till konventionen och tankesmedjan Tobaksfakta rapporterar i en kritisk granskning att Sverige på en rad punkter inte följer konventionen. Det gäller bland annat, enligt Tobaksfakta, den artikel som säger att tobaksindustrin inte ska tillåtas att påverka folkhälsopolitiken och att begränsa kontakterna mellan regering och tobaksindustrin samt att medborgarna ska få full insyn i dessa kontakter som främst UD och handelsministern har. Tobaksfaktas slutkommentar om regeringens relation till tobaksindustrin är inte nådig:

  • Sveriges regerings agerande har medfört att folkhälsoorganisationer i Europa betraktar Sverige som en av tobaksindustrins sista bastioner

I Tobaksfaktas rapport om hur Sverige följer WHO:s ramkonvention framgår det på ett flertal punkter att Sverige inte alls är ledande inom lagstiftningsområdet för tobakskontroll utan har halkat efter de nordiska länderna och EU på en rad områden.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att regeringen fullt ut ska följa den konvention för tobakskontroll som Sverige undertecknat redan år 2005. Vidare anser förbundet att regeringen ska redovisa samtliga kontakter med tobaksindustrin och syftet med dessa samt att det inte finns någon särskild anledning att ha kontakter med dem.

Läs mer

WHO World No Tobacco Day

Tobaksfakta: Regeringens kontakter med tobaksindustrin bryter mot

Tobakskonventionen

ENSP - European Network for Smoking and Tobacco Prevention (Svenska)