Swedeheart: stora skillnader i hjärtinfarktvården

februari 16, 2017

Det finns fortfarande stora skillnader både inom och mellan landstingen hur snabbt en patient med akut hjärtinfarkt genomgår kranskärlsröntgen och efterföljande kranskärlsingrepp, det visar Swedehearts årsrapport 2016. Rapporten innehåller en intervju med Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros.

Kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport 2016 visar att den akuta hjärtsjukvården i Sverige håller fortsatt toppklass, men man skriver också att förbättringar börjar skönjas i vården efter det akuta insjuknandet.

Vad gäller de sekundärpreventiva faktorerna visar Årsrapporten 2016 en positiv trend vad gäller blodtryck, LDL-kolesterol och fysisk aktivitet. Vad gäller rökning var 28 procent av hjärtinfarktpatienterna 2016 rökare.

Från 2016 registrerar den sekundärpreventiva delen av Swedeheart även kostvanorna hos de hjärtinfarktdrabbade: ”Det finns tydliga rekommendationer på kostområdet, bland annat bör man äta grönsaker varje dag och fisk minst två gånger per vecka.”

  • 73 procent av patienterna åt grönsaker minst en gång varje dag ett år efter hjärtinfarkt. 54 procent uppgav att de åt fisk två gånger i veckan eller mer.

Men trots de goda resultatet för den akuta hjärtinfarktvården som helhet finns det fortfarande stora skillnader både inom och mellan landsting i hur snabb en patient får behandling.

Tiden från symtomdebut till akut kranskärlsröntgen kan fortfarande skilja sig på ”två timmar inom ett och samma landsting, och det är bara tre landsting som uppnår målen avseende kranskärlsröntgen inom rekommenderad tid.” Detta trots att tiden till öppnande av kranskärlet är avgörande för fortsatt överlevnad och livskvalitet.


Vid mindre hjärtinfarkt ska kranskärlsröntgen helst göras inom ett dygn, och senast inom tre dygn. Även här skiljer sig sjukhusen fortfarande stort, enligt rapporten:

  • Andelen med kranskärlsröntgen inom tre dygn är på en del sjukhus nära 100 procent men på andra sjukhus mindre än hälften.

Om Swedeheart

Kvalitetsregistret SWEDEHEART stödjer sjukvården i arbetet med evidensbaserade behandlingar vid hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom och sjukdomar i hjärtats klaffar. Via registret får landets sjukhus återkoppling på arbetet och jämföra resultat med andra.
Riksförbundet HjärtLung deltar i Swedehearts arbete.