Skärp kraven på miljöbil

februari 01, 2012

Barn som växer upp närmare än 500 meter från motorvägar utvecklar inte sina lungor normalt. Det är också känt att människor får försämrad astma, KOL, mer kärlkramp och till och med fler hjärtinfarkter när halterna av luftföroreningar ökar. Ny forskning visar att partiklarna från dieselavgaser ger skadliga effekter, både i luftrör och i hjärt- kärlsystemet, särskilt i kombination med ozon.

Just dieselavgaserna är en betydande orsak till luftföroreningar i form av partiklar. En dieselmotor kan ge nära 100 gånger så höga partikelutsläpp som en motsvarande bensinmotor. Dieselavgaserna innehåller stora mängder nanopartiklar till vilka kemiska ämnen är bundna. Både partiklarna som sådana och de kemiska ämnena ger skadliga hälsoeffekter. Mest känsliga är personer med astma, KOL och hjärt- kärlsjukdom.

Trots att de skadliga effekterna av partiklar med ursprung i biltrafiken är kända sedan länge tillåts inte dessa kunskaper slå igenom i samhällsplaneringen och beslut som fattas kring villkoren för bilismen. Ett exempel på detta är hur hälsofrågorna har hanterats i förhållande till den miljöbilsdefinition som i mycket styr beskattning och andra villkor för bilismen i Sverige. Från 1 januari 2013 ska miljöbilsdefinitionen äntligen skärpas. Men det finns oroande signaler om att den kan försämras och leda till ökade svårigheter att nå regeringens och riksdagens beslutade mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Vi anser att den nya miljöbilsdefinitionen måste bli mer offensiv och också tydligt inkludera hälsoaspekter. Miljö och hälsa står inte emot varandra utan hör mycket intimt samman. Människan är själv en del av miljön. De styrmedel som skapas för att styra om bilismen i en mer miljövänlig riktning kan inte som hittills ignorera dieselavgaserna negativa konsekvenser för människor med kroniska sjukdomar.

I USA måste dieselbilar ha avancerad kväverening, i Sverige ställs inga sådana krav ens på miljöbilar. Att inga krav ställs på utsläpp av partiklar och kväveoxid slår mot hundratusentals med astma, KOL och hjärt- kärlsjukdomar och barn som bor vid trafikerade gator. Det försvårar också för de kommuner som i dag inte uppnår EU:s luftkvalitetsnormer.

Riksdagen antagit mål framtidens resor och transporter

Ett av de mål riksdagen antagit för framtidens resor och transporter är att "transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa" (Prop. 2008/09:93). Att "hälsa" infogades i målen var en nyhet och enligt Regeringen uttrycker detta att "varje verksamhet ska ge sitt bidrag för att minska ohälsan". Vi förutsätter därför att Regeringen är konsekvent och skärper kraven på avgasrening och inkluderar dessa i den nya miljöbilsdefinitionen.

Miljöbilsdefinitionen ligger till grund för den femåriga fordonsskattebefrielsen. Den är basen för lokala parkeringsförmåner, den avgör vilka miljöbilar myndigheter upphandlar och vad väldigt många andra kundgrupper begär när de handlar bil. Troligen blir också definitionens sätt att räkna grunden för den framtida förmånsbeskattningen. I ett budgetläge där reformutrymmet är mycket begränsat kan det inte accepteras att en kommande miljöbilsdefinition uppvisar stora brister vad gäller målinriktning.