Satsa på astma/KOL-mottagningar i primärvården

november 17, 2010

Nya studier visar att primärvårdens hantering av patienter med astma/KOL brister när det gäller uppföljning av vården och patientutbildning. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet kräver nya satsningar på vården av dessa stora och växande patientgrupper.

Astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är sjukdomar som blivit allt vanligare. Möjligheten till både korrekt diagnos och förbättrad behandling har ökat under det senaste de-cenniet. En viktig del i behandlingen är tillgång till en astma/KOL- mottagning med specialistutbildad sjuksköterska. Patienter som har tillgång till en astma/KOL-sjuksköterska har mer kunskap om sin sjukdom, mindre symtom och söker mindre ofta akut vård.

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL framhålls att astma/KOL- sjuksköterskans roll i behandlingen och utbildningen av patienten är viktig. Patienter som har astma eller KOL ska få hjälp att hantera sin sjukdom och att få en fungerande vardag. Vi har många gånger kunnat konstatera att riktlinjerna inte fungerar!

Under 2010 har vi gjort två undersökningar för att följa upp vården av människor med astma och KOL inom primärvården.

Studierna visar att primärvården har en god följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller krav på utrustning och kompetens men att den brister när det gäller uppföljning av vården och patientutbildning. Över hälften av astmapatienterna (56 procent) säger att de inte fått relevant utbildning om sin sjukdom och dess behandling, varken individuellt eller i grupp. Sju av tio uppger att de träffar sin läkare för utvärdering om hur väl deras behandling fungerar mer sällan än en gång per år. Endast 14 procent av patienterna i primärvården erbjuds att delta i en KOL-skola i grupp.

Med rätt behandling kan de allra flesta astmapatienter leva nästan helt besvärsfria i dag. Ändå uppger så många som en femtedel av astmapatienterna att de uppsökt akutvård för sin astma under de senaste tolv månaderna. Studierna svarar inte på varför så många patienter tvingas söka akut, men det är sannolikt att brister i patientens egen kunskap om sin sjukdom och uppföljningen av patienterna spelar in. Vår slutsats är att satsningar på primärvården och resurser till astma/KOL-mottagningar på vårdcentralerna blir kostnadseffektiva genom en minskning av akutfallen. Vi vill ha en förbättrad uppföljning av patienter med astma/KOL, särskilda aktiviteter för patientutbildning och patientinformation och mer tid för möten med den enskilde patienten.
Vi förväntar oss att landstingen uppmärksammar astma/KOL-patienterna och att Socialstyrelsens nationella riktlinjer implementeras fullt ut.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Inger Ros
Förbundsordförande

Astma- och Allergiförbundet
Ingalill Bjöörn
Förbundsordförande