Rökning kan vara stor riskfaktor vid covid-19 och sjukhusinläggning

april 02, 2020

Resultaten i en kinesisk studie visade att patienter drabbade av lunginflammation i samband med covid-19 hade en 14 gånger större risk för försämrat tillstånd eller död om man var rökare eller ex-rökare. Men mer forskning behövs för att säkerställa sambandet.

Studien tittade på vilka riskfaktorer var störst för sjukhusinlagda covid-19-patienter, där var rökning den enskilt största riskfaktorn. Än så länge finns ingen studie gjord på om rökare lättare får covid-19 än andra.

I en intervju med Tobaksfakta säger Matz Larsson, lungläkare vid Region Örebro län, att det finns data som visar att rökare har ökad risk att insjukna vid utbrott av andra virusinfektioner. I en artikel i Läkartidningen pekar han även på att resultaten i den kinesiska studien överensstämmer med tidigare forskning om samband mellan rökning och infektioner.

Världshälsoorganisationen, WHO, skriver på sin hemsida att rökare troligtvis är mer sårbara för covid-19 eftersom fingrar oftare är i kontakt med ansiktet, vilket ökar risken för överföring av coronaviruset. WHO skriver även att rökare sedan tidigare också kan ha lungsjukdom och nedsatt lungkapacitet, vilket ”i hög grad skulle öka risken för allvarlig sjukdom”, samtidigt som man noterar att covid-19 är en nyligen identifierad sjukdom och att kopplingen mellan tobaksrökning och sjukdomen därför inte är fastställd.

Det är alltså för tidigt för att säkert veta hur sambandet mellan rökning och covid-19 ser ut. Vetenskapsradion nämner i ett specialprogram att det hittills finns fem studier om sambandet. Studierna visar olika resultat men tendensen är ändå att det finns ett samband mellan rökning och att man blir allvarligare sjuk vid covid-19.

- Det man kan säga är att rökning högst sannolikt hör ihop med att man blir allvarligare sjuk av covid-19, men att det behövs mer forskning och statistik för att verkligen kunna visa det, säger Annika Östman, Vetenskapsradions medicinreporter i programmet.

Många fördelar med att sluta röka

Att sluta röka är alltid positivt för din hälsa. Det är aldrig för sent att sluta. Redan inom 24 timmar efter att man slutat röka finns flera positiva effekter:

  • Ditt blodtryck och din puls går ner till normal nivå
  • Temperaturen i händer och fötter börjar bli normal
  • Kolmonoxidhalten i ditt blod minskar och blir mer normal
  • Risken för hjärtinfarkt börjar minska

Här kan du läsa mer om de positiva effekterna av att sluta röka.

Hjälp och stöd för dig som vill sluta röka:

  • Det viktigaste för att lyckas sluta röka är att du är motiverad. En stark motivation minskar även abstinensbesvären. Råd och stöd förbättrar möjligheterna att bli rökfri.
  • Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.
  • Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon.
  • Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Källa: 1177.se