Patienter med förmaksflimmer måste få rätt behandling!

juni 13, 2013

Allt fler drabbas av förmaksflimmer i takt med att livslängden ökar. Över 300 000 svenskar har diagnosen förmaksflimmer. Dessutom är det många, närmare 100 000 personer, som har förmaksflimmer men inte känner till det.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden hjärtrusning, andfåddhet och nedsatt prestationsförmåga. Främsta orsakerna till flimmer är högt blodtryck, övervikt, diabetes i kombination med hög ålder. Kvinnor med förmaksflimmer löper högre risk att drabbas av stroke och är idag underbehandlade.

Vid förmaksflimmer försämras blodflödet vilket ökar risken för blodproppar som i sin tur kan leda till stroke. Årligen drabbas över 5 000 svenskar av stroke som följd av förmaksflimmer.

Nya studier visar att förmaksflimmer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel. Dock får endast hälften av alla patienter med förmaksflimmer den behandlingen. Anledningen till underbehandlingen tros dels vara okunskap, dels rädsla från läkare och patienter för oönskade biverkningar i form av ökad blödningsrisk. Men nyttan av blodförtunnande behandling är större än riskerna. Om alla flimmer-patienter behandlas med blodförtunnande läkemedel skulle två tredjedelar slippa drabbas av stroke.

Stroke medför svåra konsekvenser för den som drabbas och kan leda till förlamning och talproblem. Sjukdomen påverkar även närstående och kostar samhället årligen över 6 miljarder kronor i form av direkta och indirekta kostnader.

Behandlingen är ojämlik och ser olika ut beroende på var man bor och vilket kön man har.

Speciella flimmermottagningar skulle förbättra vården, men idag finns specialistvården endast på ett 20-tal platser i landet.

Rekommendationer från berörda myndigheter behöver ses över och bli likvärdiga. Riktlinjerna från Socialstyrelsen måste bli tydligare.

Riksförbundet HjärtLung kräver:

  • att patienter med förmaksflimmer behandlas med blodförtunnande läkemedel
  • att antalet flimmermottagningar i landet blir fler
  • att nationella riktlinjer om behandling av förmaksflimmer ses över och blir entydiga

För ytterligare information kring uttalandet från kongressen 2013-06-12

Inger Ros
Förbundsordförande, Tfn 073-9145124

Pelle Johansson
Handläggare, Tfn 073-633 62 06