Pandemrix gav ingen riskökning hos äldre

mars 26, 2013

En registerstudie bekräftar ökad risk hos barn och ungdomar att drabbas av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix mot den så kallade svininfluensan. Ingen riskökning sågs för personer över 40 år.

Läkemedelsverket, Karolinska Institutet och sju landsting/vårdregioner i Sverige har genomfört en registerstudie som jämfört 3,3 miljoner vaccinerade och 2,5 miljoner ovaccinerade individer vad gäller risken för att drabbas av ett 50-tal neurologiska och immunrelaterade/autoimmuna sjukdomstillstånd efter vaccination med Pandemrix.

Studien visade en trefaldigt ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar (20 år och yngre). Riskökning motsvarar ca fyra extra narkolepsifall per 100 000 vaccinerade individer och år för den aktuella studieperioden.

Även hos unga vuxna (21-30 år) sågs en ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Riskökningen avtar successivt med stigande ålder. Hos unga vuxna (21-30 år) sågs en tvåfaldigt ökad risk för narkolepsi medan riskökningen i åldersgruppen 31-40 år inte är säkerställd.
Ingen riskökning noterades för individer över 40 år.

Studien ger inte belägg för att vaccination med Pandemrix skulle orsaka en ökad risk för att insjukna i något av de övriga neurologiska och autoimmuna sjukdomstillstånden som studerades, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.