Folkhälsan allt bättre men skillnader kvarstår i hjärthälsa

mars 31, 2016

Vi mår allt bättre, lever hälsosammare och blir allt äldre. Men det finns också ökande skillnader mellan olika grupper i samhället, det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning Folkhälsan i Sverige 2016.

Under de senaste decennierna har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat kraftigt, och såväl insjuknanden som dödsfall inträffar vid allt högre åldrar, det skriver Folkhälsomyndigheten i sin rapport. 

Sjukvårdande insatser har stor betydelse för hur många som dör men det är andra faktorer som påverkar hur många som insjuknar, såväl aktiva insatser som andra bestämningsfaktorer.

Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar påverkas bl.a. av bestämningsfaktorerna arbetslöshet, stillasittande fritid, fetma och rökning.

I alla åldrar är risken att insjukna i hjärtinfarkt högre bland dem med lägre utbildningsnivå, och dessa skillnader är tydligare i yngre åldersgrupper.


Några fakta ur rapporten:

  • Medellivslängden fortsätter att öka och männens medellivslängd närmar sig kvinnornas.
  • Det är större skillnad i medellivslängd mellan personer med förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning än det är mellan kvinnor och män.
  • Insjuknande och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar minskar överlag, men skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper kvarstår.
  • Andelen personer med fetma (kroppsmasseindex, BMI, överstigande 30) har ökat något under senare år bland både kvinnor och män.
  • Den psykiska ohälsan ökar bland yngre, särskilt bland kvinnor. För äldre minskar samtidigt den psykiska ohälsan.
  • Såväl rökning som konsumtion av alkohol minskar i befolkningen i stort.

Länk till rapporten Folkhälsan i Sverige 2016