Kvinnor kan ha högre risk för KOL

februari 11, 2016

Kvinnor kan ha dubbelt så hög risk, jämfört med män, att drabbas av KOL, det visar en ny svensk studie.

Det har länge funnits en misstanke om att kvinnor har lättare än män att utveckla KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Nu har man i en ny longitudinell studie vid Lunds universitet följt 984 personer i åldrarna 65-100 år över sex år och studerat insjuknandet i kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Med hjälp av en ny diagnostisk metod har han kommit fram till att kvinnor kan ha en betydligt högre risk att utveckla sjukdomen än vad män har.

- Vi ser en tydligt ökad risk för kvinnor att drabbas av KOL jämfört med för män. Och det även när vi tagit hänsyn till andra riskfaktorer som rökning och hög ålder, säger Johannes Luoto i ett pressmeddelande.

Förutom effekten av hög ålder och rökning har forskarna med metoden (LNN, Lower Limit of Normal) i sin studie sett tydliga skillnader mellan könen i risken att utveckla KOL. Det har redan tidigare funnits belägg för att kvinnors luftvägar skulle kunna vara känsligare än mäns, men de äldre diagnostiska metoderna har inte visat på någon säker skillnad gällande risken mellan könen i att få KOL, skriver man i pressmeddelandet.

- Vår studie är en av de första som använder en mer avancerad diagnostik som tar hänsyn till bland annat kön och ålder innan den utifrån lungfunktionsundersökningen avgör om du har KOL eller inte, säger Johannes Luoto.

I de nya riktlinjerna för astma- och KOL som släpptes i november 2015 rekommenderas lungfunktionsmätning med den traditionella mätmetoden med fixa värden.

- Bedömningen bakom det är att det vetenskapligt underlaget i dagsläget är för svagt för en allmän rekommendation att använda LNN, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin och ordförande i faktagruppen för KOL som tog fram de nya riktlinjerna.

Forskarna bakom den nya studien menar också att fler studier behöver göras för att jämföra metoderna och för att bekräfta fyndet att kvinnligt kön kan vara en riskfaktor för att utveckla KOL.

Den nya studien är publicerad i europeiska tidskriften European Respiratory Journal.

 

Fakta:

Spirometri mäter lungvolymer och luftflöden vid in- och utandning i en s.k. spirometer. En enklare variant av spirometri kan ofta utföras på närmaste vårdcentral medan en mer avancerad spirometri, som bör utföras vid misstanke om KOL, utförs på sjukhuset, specialistmottagning eller en astma/KOL-mottagning vid vårdcentral.

LLN, “Lower Limit of Normal”, innebär i korthet att man statistisk räknar ut vad en person av ett visst kön, etnicitet, höjd, längd och ålder borde ha för lungfunktion. Om kvoten mellan utandningsvolymen efter 1 sekunds utandning och den totala utandningsvolymen är tillräckligt avvikande i förhållande till det statistiskt förväntade värdet uppfyller man LLN-spirometrikriteriet för KOL.

Den enklare metoden som fortfarande rekommenderas av The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) innebär att lungfunktionskriteriet, det vill säga kvoten mellan luftflödet vid 1 sekunds utandning och den totala utandningsvolymen, är detsamma oavsett ålder eller kön. Det innebär att många äldre uppfyller kriteriet för KOL trots att de egentligen har en lungfunktion som är normal för deras ålder.

Källa: Johannes Luoto, Lunds universitet