KOL saknas i Öppna jämförelser

december 03, 2012

Inkludera fler prioriterade områden och fler resultat om hur patienterna upplever vården, det är två prioriterade områden som Öppna jämförelser behöver jobba vidare med för att skapa det starka förbättrings- och insynsverktyg som det har potential att bli, menar Vårdanalys i en utvärdering av hälso- och sjukvårdens Öppna jämförelser.

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser över hälso- och sjukvården i Sverige har publicerats sedan 2006. Syftet med de Öppna jämförelserna är att göra sjukvården öppen för insyn, att ge landstingen ett incitament till förbättringar och till analyser av den egna verksamheten.

Nu har myndigheten Vårdanalys genomfört den första oberoende granskningen av Öppna jämförelser, en granskning som presenterades under Medicinska Riksstämman i Stockholm den 28 november.

Vårdanalys konstaterar att med Öppna jämförelser har vården fått ett verktyg som hjälp till att höja lägsta nivån inom de delar av hälso- och sjukvården som ingår i jämförelserna. Men Vårdanalys konstaterar också att mycket arbete återstår, inte minst med tanke på att det saknas indikatorer för en fjärdedel av diagnosgrupperna med störst volym och kostnad, däribland KOL-vården.

En av Vårdanalys rekommendationer i analysen av Öppna jämförelser är att utveckla grunddata inom prioriterade områden. Här har Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund uppmärksammat SKL för att få med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som ett av dessa områden.

- Vi har kvalitetsregister, nationella riktlinjer och ändå fungerar inte kolsjukvården. Till er som kan påverka vill jag nu bara be om att prioritera kolsjukvården i Öppna jämförelser, sade Inger Ros, under presentationen av analysen av Öppna jämförelser på Medicinska Riksstämman i Stockholm.

Vårdanalys efterlyser också ett system med målnivåer som skulle kunna ge en fingervisning om vad som är god nivå inom det aktuella området. Med målnivåer skulle det bli lättare att ta till sig innehållet i Öppna jämförelser och på så sätt skulle den i en större utsträckning än i dag kunna bli ett verktyg för patienterna och brukarna.

- I dag är det väldigt svårt för vårdtagarna att göra ett informerat val och välja vård eftersom det brister i information. På sikt skulle Öppna jämförelser kunna utgöra ett bra stöd för vårdtagarna att välja vård, sade Inger Ros och fick medhåll av Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting som driver Öppna jämförelser tillsammans med Socialstyrelsen.

Håkan Sörman menade att det är en god i idé att ha ambitionen att ta Öppna jämförelser vidare ut i vårdvalet.

Vårdanalys rekommenderar också en satsning på att göra Öppna jämförelser enklare att läsa och tolka för medborgarna. Rapporten konstaterar att Öppna jämförelser används i liten utsträckning av patientorganisationer, något som inte stämmer överens med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds användning av materialet i diskussioner med vården under Hjärtemånaden.

- Varje februari är vi ute i ett par utvalda landsting och diskuterar hjärtvård med de ansvariga och med en intresserad allmänhet. I dessa diskussioner har vi både Öppna jämförelser och kvalitetsregister som Swedeheart som underlag för samtalen, sade Inger Ros.