KOL-patienter vill ha mer information

januari 11, 2010

En studie vid högskolan i Kristianstad visar att patienter med KOL efterfrågar lättillgänglig information om sin sjukdom.

Det händer att riksförbundet får ta del av uppsatser och studier av studerande på högskolan. Senast genom en litteraturstudie som belyser patientens upplevelser av den information och utbildning som ges i sjukvården till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Studien visar att de flesta patienter med KOL efterlyser mer tillgänglig information om sin sjukdom. Samtidigt tycks motivationen för att fullfölja en utbildning vara låg. Eftersom det har gjorts få studier på hur patienterna upplever informationen om KOL finns det inte några konkreta lösningar på hur en utbildning bör vara utformad för att den ska upplevas som optimal. Sjukvården inriktar i huvudsak sin information på rökning och läkemedel. För patienterna är det viktigt att få träffa andra med samma diagnos för att utbyta erfarenheter och kunna stödja varandra.

En slutsats i studien är att mer forskning krävs kring hur en utbildning bör utformas. Det finns kunskap om hur patienterna upplever dagens utbildning men inte om vad de egentligen efterfrågar.

Källa: Patienternas upplevelser av information vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) av Jenny Hansson, Ida Löfström, Ann-Louise Nilsson och Barbro Nilsson, Högskolan Kristianstad, sektionen för hälsa och samhälle.