Wikström: starkare primärvård som bas

mars 02, 2017

En starkare primärvård som bas och första linjen i hälso- och sjukvården, det är ett av huvuddragen i den aviserade kulturförändring som folkhälsominister Gabriel Wikström (S) talade om redan under slutseminariet för Riksförbundet HjärtLungs kampanj Ljuset På och som nu tar sitt första steg i och med tillsättningen av Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting. 

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) aviserade redan under slutseminariet för Riksförbundet HjärtLungs kampanj Ljuset På att vården behöver genomgå en stor system- och strukturförändring med avstamp i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård.

Effektiv vård-utredningen pekade bland annat på att det behövs en omfattande strukturreform där primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Sverige har idag en primärvård som, jämfört med sjukhusvården, är betydligt svagare än i flertalet jämförbara länder, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

- En starkare primärvård innebär att vården kommer närmare och blir mer tillgänglig. Det är inte rimligt att många idag har som enda val att åka till en akutmottagning på ett sjukhus när man behöver hjälp. Det här arbetet kommer att ta tid, men svensk vård behöver ställas om, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet får Anna Nergårdh i uppdrag att i ett första steg ta vidare och närmare analysera några av de förslag som Effektiv vård har lämnat, bland annat kring ett nationellt utformat uppdrag för primärvården och en förändrad vårdgaranti. Vidare ska hon i dialog med berörda parter och aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten.

- Vi ser positivt på många av de förslag som ryms i Göran Stiernstedts utredning och vi är redo att fortsatt bidra med den kunskap vi har om hur det är att leva med kroniska sjukdomar och att möta vården som bärare av dessa sjukdomar. En kulturförändring måste innebära att vården verkligen utgår från den enskildes behov och förutsättningar och att den enskildes specifika resurser och egenkraft till egenvård också tas till vara, säger Inger Ros, förbundsordförande HjärtLung.

Direktiv: Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/03/dir.201724/