Forskningspartner i ny studie kring förmaksflimmer

november 22, 2018

Förmaksflimmer är en riskfaktor för stroke. Nu startar en studie med syftet att utvärdera en ny metod för att bedöma risk för stroke respektive blödning vid förmaksflimmer. En av HjärtLungs medlemmar är med som forskningspartner.

- Som forskningspartner i Riksförbundet HjärtLung är jag med i ABC AF-studiens styrgrupp och kommer att förmedla hur studien framskrider, säger Björn Berglund, medlem i Föreningen Sigtuna-Upplands Väsby HjärtLung.

ABC AF-studien utvärderar en ny metod för att bedöma risk för stroke respektive blödning om man har förmaksflimmer. 

I studien kommer cirka 6 500 patienter med förmaksflimmer under åren 2018-2022 att delta från ca 40 sjukhus/vårdenheter i Sverige. 

Patienten kommer att få svara på frågeformulär med frågor om sin hälsa/livskvalitet och lämna ett blodprov för studien vid första besöket.

Patienter som har förmaksflimmer lottas sedan ut till vilken behandling de ska få, antingen.

  1. Behandling enligt dagens praxis för riskbedömning vid förmaksflimmer.
  2. En ny behandlingsmetod, ABC-risk scores - som tar hänsyn till variablerna: ålder, fyra blodvärden, eventuell tidigare sjukdomshistoria och stroke/TIA.

    - Det huvudsakliga syftet med ABC AF-studien är att utvärdera om bästa medicinska behandling kan väljas med stöd av ABC-risk scores och därmed minska risken för stroke och förbättra överlevnad, jämfört med dagens praxis för riskbedömning och behandling vid förmaksflimmer, säger Björn Berglund.

Risken för blödning, att drabbas av andra hjärtkärlsjukdomar, och upplevd livskvalitet kommer också att mätas. Studien leds av Jonas Oldgren, hjärtläkare och Ziad Hijazi, hjärtläkare.

Fakta

Studien bygger på datainsamling vilket läggs in det i den nya versionen av kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer. 

Studien utförs av UCR - Uppsala Clinical Research Center i samarbete med förmaksflimmerregistret AURICULA och med stöd av Stiftelsen för strategisk forskning, Hjärt-Lungfonden, Roche Diagnostics.

ABC AF-studien godkändes av EPN, Etikprövningsnämden, i januari 2018.

ABC AF-studien startades den 25 oktober 2018.

Läs mer om ABC AF-studien

Föreningen Sigtuna-Upplands Väsby HjärtLungs hemsida