Exponeringsförbud i nytt tobaksförslag

mars 02, 2016

Exponeringsförbud för tobaksvaror i butiker och rökförbud på vissa allmänna platser utomhus, däremot blir det inga neutrala tobakspaket, det är några är huvudpunkterna i de förslag som tobaksdirektivutredningen nu lämnar till regeringen.

i betänkandet "En översyn av tobakslagen - nya steg mot ett minskat tobaksbruk" (SOU 2016:14) lämnar utredaren ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak. 

Förslagen innehåller:

  • en tillståndsplikt för försäljning av tobak
  • en utvidgning av rökförbudet
  • ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker - tobaksaffärer undantagna
  • förändring i regleringen av snus - snus ska inte längre jämställas med livsmedel.

Däremot föreslås inte neutrala, standardiserade cigarettpaket. Utredaren menar att neutrala paket är tobakspolitiskt motiverade men att de inte är "förenliga med tryckfrihetsförordningens nuvarande bestämmelser".

En pågående grundlagsutredning ska ta upp frågan, men det innebär att neutrala paket skjuts på framtiden.

E-cigaretterna, som för närvarande säljs helt oreglerat i Sverige, vill utredaren reglera på flera sätt: Rökförbud på allmän plats ska gälla även e-cigaretter med och utan nikotin, örtprodukter för rökning och vattenpipor även om de inte innehåller tobak.

Enn helt ny lag om e-cigaretter föreslås från och med 1 oktober i år. Den ska omfatta enbart e-cigaretter med nikotin och innehåller bland annat hälsovarningar, en åldersgräns och reklamförbud. Utredarna vill även ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa marknadsutvecklingen för att snabbt upptäcka hälsorisker med e-cigaretter.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.