Ett förtydligande

augusti 16, 2013

Kära medlemmar. Jag vill göra ett förtydligande angående namn- och logotype-frågan eftersom det uppkommit en del frågeställningar runt det här.

Namnfrågan har diskuterats många år inom förbundet. Jag har rest runt i hela landet och lyssnat på medlemmarna och en stor majoritet har framfört att ett namnbyte vore av värde. Därför arbetade förbundsstyrelsen fram ett förslag tillsammans med alla våra län och som mynnade ut i ett beslut på kongressen i juni i år.

Kongressen, som är förbundets högsta beslutande instans, och med ombud från hela landet, utsedda av medlemmarna, fattade i stor enighet beslutet att vi ska heta HjärtLung. Med i det beslutet var också en omarbetning av logotypen. Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt och senast vid årsskiftet implementera vårt nya namn.

Anledningen till att alla logotyper för alla lokal- och länsföreningar inte var framtagna till kongressen var att vi i förväg inte bara kunde anta att förslaget skulle gå igenom. Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart att ha hela förslaget klart till kongressen innan beslut var fattat. Det fanns andra motioner med andra förslag och det hade varit bortkastade pengar om styrelsens förslag inte antagits. Därför var endast rikslogotypen på plats och vi kunde i alla fall börja använda den så fort beslutet var taget, medan implementeringen runt om i landet blir ett efterföljande arbete. Detta ska också ske i nära samarbete med lokalorganisationerna. Det är otroligt viktigt att alla framöver har en gemensam logotype. Som det varit till dags dato har många olika lösningar funnits på vårt namn och det har inte främjat en tydlighet.

Arbetet med logotype och namn för lokal- och länsföreningarna påbörjades direkt på kansliet efter att kongressen avslutats. Det är av högsta prioritet att vi får allting på plats. Men det är även ett arbete som tar tid och som måste FÅ ta tid. Detta har även kommunicerats i bland annat ett extra förbundsinfo som skickats ut i landet. Där är det sagt att lokal- och länsföreningarna fortsätter att använda sin nuvarande logotype tills arbetet med den nya är slutfört. Redan nästa vecka sammanträder arbetsutskottet för att diskutera frågan vidare inför förbundsstyrelsens möte i början av september. Förhoppningsvis kan allt vara på plats inom en snar framtid.

Jag hoppas att vi fortsätter ha högt i tak i vår organisation men också respekt för att demokrati tar lite tid.

Med vänliga hälsningar

Inger Ros

Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung